Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arvioinnin pohjana käytetään Espoon yhteisiä arviointilomakkeita, jotka ohjaavat realistiseen ja kannustavaan arviointiin. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnin pohjana käytetään Espoon yhteisiä arviointilomakkeita, jotka ohjaavat realistiseen ja kannustavaan arviointiin.

Opettajat käyttävät monipuolisia työtapoja, joiden avulla oppilaat voivat näyttää osaamistaan. Arviointikäytänteitä eriytetään tarpeen mukaan. Oppilas on mukana tavoitteiden asettelussa. Itse- ja vertaisarviointia toteutetaan oppilaiden luokka-aste huomioiden.

Koulun arviointikäytännöt

Koulu tekee formativiista ja summatiivista arviointia. Wilma toimii säännöllisenä arvioinneista tiedottamisen välineenä.

Formatiivinen arviointi:

Syksyllä luokkien 2-6 oppilaat käyvät tavoitekeskustelun opettajan kanssa. Opettaja -oppilaskeskustelussa yhdessä mietitään lukuvuoden tärkeimmät tavoitteet oppilaalle. Näistä tavoitteista tiedotetaan kotia.

Arviointikeskustelut tammi-helmikuussa, johon huoltajat kutsutaan mukaan. Ennen keskustelua aihealueet kerrotaan huoltajille, jotka voivat nostaa toivomansa aiheen esiin. Opettaja valitsee yksilöllisesti joka osa-alueesta oppilaalle olennaiset keskusteluaiheet.

Summatiivinen arviointi:

Lukuvuositodistus lukuvuoden päätteeksi.

Valinnaisaineiden arvioinnissa painotetaan itse- ja vertaisarviointia.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena Lintuvaaran koulussa

Käyttäytymisen arvioinnin ja sen perustana olevat tavoitteet.

- Muiden ihmisten ja ympäristön huomioonottaminen

-Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen

-Asiallinen käyttäytyminen tilannetietoisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyvien tapojen noudattaminen

-Positiivinen suhtautuminen itseen

-Tapa ja tahto toimia oikein turvallisuusnäkökohdat huomioiden

-Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen

-Vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen

–Elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

–Kulttuurisen moninaisuuden kunnioittaminen

–Kestävän elämäntavan välttämättömyys

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet