Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arvioinnin pohjana käytetään Espoon yhteisiä arviointilomakkeita, jotka ohjaavat realistiseen ja kannustavaan arviointiin. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Opettajat käyttävät monipuolisia työtapoja, joiden avulla oppilaat voivat näyttää osaamistaan. Arviointikäytänteitä eriytetään mahdollisuuksien mukaan. Oppilas on mukana tavoitteiden asettelussa. Itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamisen käytänteet toteutetaan luokka-astetasoisesti. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena 

Käyttäytymisen tavoitteet: 

-Muiden ihmisten ja ympäristön huomioonottaminen 

-Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen 

-Asiallinen käyttäytyminen tilannetietoisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja hyvien tapojen noudattaminen 

-Positiivinen suhtautuminen itseen 

-Tapa ja tahto toimia oikein turvallisuusnäkökohdat huomioiden 

-Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen 

-Vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen 

–Elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

–Kulttuurisen moninaisuuden kunnioittaminen 

–Kestävän elämäntavan välttämättömyys 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet