Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Opettajien kanssa käydään lukuvuosittain keskustelua ja pohdintaa arviointikulttuurista, jota ohjaa positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. Arvioinnin monipuolisuudella ja säännöllisyydellä varmistetaan oppilaan realistinen arviointi. Arviointikeskusteluja käydään lukuvuosittain. 

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Opettajien välinen yhteistyö ja täydennyskoulutukset varmistavat monipuolisten arviointimenetelmien käytön Saarnilaakson koulussa.  

Oppiaineryhmittäin pohditaan itse- ja vertaisarvioinnin periaatteita ja sen käytännön toteuttamista. 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Saarnilaakson koulussa oppilas saa opintojen aikana välitodistuksen vuosittain syyslukukauden päättyessä. Välitodistusta täydennetään arviointikeskustelulla tai muulla palautteella. 

Käyttäytymisen arviointi

Saarnilaakson koulussa tavoitteena on ohjata oppilaita käyttäytymään luontevan sivistyneesti.  

Oppilailla on mahdollisuus osallistua käyttäytymisen tavoitteita koskeviin keskusteluihin oppilaskunnan välityksellä. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin koulun johtokunnan, vanhempainyhdistyksen ja vanhempainiltojen yhteydessä. Huoltajatapaamiset luokanvalvojan kanssa mahdollistavat säännöllisen palautteen. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet