Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Kuitinmäen koulu OPS 

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt 

Opettajat ja oppilaat ikätasoon suhteuttaen sopivat yhdessä, mitä arviointimenetelmiä kullakin luokka-asteella  käytetään. Tavoitteena on käyttää ikä- ja kehitystasolle sopivia menetelmiä, joilla oppilaat voivat osoittaa  mahdollisimman monipuolisesti osaamistaan. Tarkoitus on lisätä oppilaiden itsetuntemusta ja tukea heidän oppimistaan. 


Arviointipalautetta annetaan oppilaskohtaisesti tarpeen mukaan. Opintojen aikana annetaan sanallista palautetta ja käydään arviointikeskusteluja. Wilma toimii kodin  ja koulun yhteisenä työkaluna opintojen jatkuvassa arvioinnissa, mutta tarvittaessa käytetään muitakin yhteydenpidon  muotoja. 


Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen 

Itse- ja vertaisarviointia toteutetaan koulun arjessa monipuolisesti. Arviointitaitojen harjoittelussa edetään pienin askelin  ikä- ja kehitystaso huomioiden. 

Alkuopetuksessa itse- ja vertaisarvioinnissa toimitaan yhdessä opettajien ja huoltajien kanssa. Vertaisarviointia  harjoitellaan yhdessä keskustellen, antamalla positiivista palautetta ja kiinnittämällä huomiota onnistumisen  kokemuksiin. Itsearvioinnissa harjoitellaan yhdessä tavoitteiden tiedostamista. 

3.-4. luokilla itse- ja vertaisarvioinnin taitoja harjoitellaan monipuolisemmin. Oppilaat harjoittelevat omien tavoitteiden  asettamista ja niiden toteutumisen arviointia. Vertaisarvioinnin rooli kasvaa oppimisessa, esimerkiksi ryhmä- ja  projektityöskentelyssä. 

5. luokalta lähtien oppilaita kannustetaan laajempien kokonaisuuksien itsearviointiin, jossa asetetaan tavoitteita ja  arvioidaan niiden saavuttamista. Vertaisarviointi on myönteistä ja kannustavaa ja kohdistuu monipuolisen palautteen  antamisen taitoihin. 


Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Kuitinmäen koulu OPS 

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena 

Perusopetuksen tavoitteena on antaa oppilaille valmiudet käyttäytyä eri tilanteissa niihin sopivalla tavalla. Koulussa  korostetaan hyviä käytöstapoja ja toisten huomioon ottamista. Oppilasta kannustetaan sitoutumaan koulutyöhön ja  kantamaan vastuuta omasta työskentelystään ja oppimisympäristöstään. 

Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita  koskevaan keskusteluun vanhempainilloissa ja huoltajatapaamisissa sekä koulun johtokunnassa. Oppilaat pääsevät  osallistumaan keskusteluun oppilasparlamentin ja oppilaskunnan hallituksen välityksellä. Oppilaiden kanssa tarkistetaan  tavoitteita keskustellen yksilö- ja ryhmätasolla. 


Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet