Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Oppilaiden observointi on arvioinnin perusta. Oppilaille annetaan monenlaisia mahdollisuuksia näyttää osaamisensa. Pariopettajuutta ja muuta yhteisopettajuutta sekä laajempia arviointikeskusteluja käytetään arvioinnin tukena. Prosessiarvioinnin kaltaiset työkalut antavat tietoa oppimisen etenemisestä ja samalla hyvän mahdollisuuden oppilaan itsearvioinnin kehittymiseen. Vertaisarviointia ja palautteen antamista harjoitellaan alakoulun arjessa. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun mm. vanhempainilloissa. Arviointi on suunnitelmallista, avointa ja jatkuvaa. Oppilailla on tiedossa mitä arvioidaan.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

 

Vuosiluokilla 4.-6. numeerisen lukuvuosiarvioinnin lisäksi väliarviointia ei täydennetä numeerisesti.

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet