Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Oppimisen arvioinnissa pyritään siihen, että arviointi on realistista, oikeudenmukaista ja kannustavaa ja tapahtuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa oppilaan ja opettajan välillä. Arvioinnissa keskitytään positiivisen palautteen antamiseen oppijana kehittymisestä ja osaamisesta. Palaute ohjaa oppilasta tavoitteelliseen oppimiseen. 

Yhteisistä arviointikriteereistä sovitaan luokka-astekohtaisesti.  

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt 

Koulussa kehitetään ja ylläpidetään monipuolisia välineitä arviointiin. Opettajat käyttävät erilaisia yksilö-, pari- ja ryhmäarvioinnin menetelmiä hyödyntäen esimerkiksi sähköisiä ympäristöjä.   Arviointimenetelmiä koskevia keskusteluja käydään luokka-asteittain sekä koko koulun tasolla. Arvioinnin kriteereistä ja tavoitteista keskustellaan oppilaiden ja huoltajien kanssa.  

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen 

Itse- ja vertaisarviointia harjoitellaan ja toteutetaan kaikilla luokka-asteilla ikätaso huomioiden. Luokka-asteittain sovitaan, millaisia itse- ja vertaisarvioinnin menetelmiä käytetään. Oppilaita ohjataan arvioimaan itseään monipuolisesti. Arvioitavia taitoja ovat mm. sosiaaliset taidot, työskentelytaidot ja oppisisältöjen osaaminen.  

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena 

Käyttäytymisen tavoitteiden lähtökohtana on koulumme toiminta-ajatus, jonka pääsisältönä ovat lapsen itsetunnon kasvu, erilaisuuden kunnioittaminen ja vuorovaikutustaidot. Toisena lähtökohtana ovat koulumme järjestyssännöt. 

Käyttäytymisen tavoitteet on laadittu yhdessä oppilaiden kanssa. Huoltajia on kuultu vanhempainilloissa ja heille on varattu mahdollisuus opetussuunnitelman kommentointiin. 

  

Käyttäytymisen tavoitteet vuosiluokilla 1-6: 

 • Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti kaikkia lapsia ja aikuisia kohtaan. 

 • Autan ja kannustan muita. 

 • Puutun kiusaamiseen ja sovin riidat. 

 • Osaan kuunnella muita. 

 • Noudatan koulun ja luokan sääntöjä. 

 • Annan työrauhan. 

 • Osaan odottaa omaa vuoroani. 

 • Käyttäydyn oppimistilanteeseen sopivalla tavalla. 

 • Osaan toimia ryhmässä ja työskennellä kaikkien kanssa. 

 • Kannan vastuun teoistani. 

 • Olen aktiivinen koulun toiminnoissa. 

 • Otan vastuun koulutyöstäni. 

 • Huolehdin koulurakennuksesta, ympäristöstä, oppivälineistä ja tavaroista. 

 • Pyrin toiminnassani säästämään luonnonvaroja. 

Työskentelyn arviointi

Arviointikäytänteet 

Kilon koulussa oppilaalle annetaan jokaisen lukuvuoden päättyessä Espoon kaupungin lukuvuositodistus. Arviointi on sanallista vuosiluokilla 1-3 ja numeerista vuosiluokilla 4-6. 

Arviointikeskustelut käydään oppilaiden ja huoltajien kanssa joulukuun alun ja hiihtoloman välisenä aikana. Oppilaiden ja vanhempien kanssa keskustellaan Espoon kaupungin arviointikeskustelurungon avulla oppimisen tavoitteista ja sisällöistä sekä niiden toteutumisesta. Keskustelusta jää kirjallinen dokumentti kouluun ja kotiin.  

Valinnaisten aineiden kurssit  arvioidaan osana kyseistä oppiainetta. 

 
6.4.4Kilon koulun OPS 

Toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt 

2. ja 3. luokan nivelvaiheen arviointikeskustelussa arvioidaan monipuolisesti oppilaan osaamisen kehittymistä. Lisäksi keskustellaan taidoista, joita kolmannella luokalla tarvitaan. Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, oppilas ja oppilaan huoltaja(t). Arviointikeskustelu käydään alkuvuodesta. 

6. ja 7. luokan nivelvaiheen arviointikeskustelussa arvioidaan monipuolisesti oppilaan osaamisen kehittymistä. Oppilaalle annetaan ohjaavaa palautetta liittyen työskentely- ja oppimistaitojen kehittymiseen. Arviointikeskusteluun osallistuvat opettaja, oppilas ja oppilaan huoltaja(t). Arviointikeskustelu käydään alkuvuodesta.   

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet