Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Haukilahden koulun OPS

Haukilahden koulussa jaetaan välitodistus syyslukukauden päättyessä ja lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Lukuvuositodistus sisältää kaikkien lukuvuoden aikana opiskeltujen aineiden arvosanat ja käyttäytymisen arvioinnin. Perusopetuksen hyväksytysti suorittaneet oppilaat saavat peruskoulun päättötodistuksen.

Jos valinnaisainetta opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia, oppilas saa siitä numeroarvion. Mikäli valinnaisainetta opiskellaan vähemmän, oppilas saa Espoon viisiportaisen arviointiasteikon mukaisen sanallisen arvioinnin.

Arviointia täydennetään arviointikeskustelulla, jonka aineenopettajat käyvät tarvittaessa oppilaiden kanssa.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Haukilahden koulun OPS

Koulussa käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä. Oppiaineen tavoitteet, sisällöt ja arviointikäytänteet avataan  oppilaille ja huoltajille. Monipuoliset ja johdonmukaiset arviointikriteerit takaavat arvioinnin realistisuuden ja kannustavuuden. Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa työskentelyään oppimisen tavoitteiden suuntaisesti. Omien vahvuuksien tunnistaminen on osa oppilaan itsearviointiprosessia. Rakentavan ja kannustavan palautteen antamista toisille oppilaille tuetaan.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Haukilahden koulun OPS

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Haukilahden koulussa arviointi on oppiainekohtaista. Arviointi perustuu kussakin oppiaineessa asetettuihin tavoitteisiin. Opiskelun aikana oppilaita kannustetaan itsearviointiin, jossa oppilaan omia tavoitteita peilataan oppiainekohtaisiin tavoitteisiin. Opettaja huolehtii, että jokainen oppilas on tietoinen arviointikriteereistä ja omasta kehittymisestään oppijana. Arviointi perustuu monipuoliseen ja jatkuvaan näyttöön. Monipuoliset oppimistavat edesauttavat monipuolisen arvioinnin toteutumista. Oppilaan erilaiset vahvuudet voidaan paremmin ottaa huomioon arvioinnissa, kun työtavat ovat monipuolisia.

Päättöarvioinnin kriteerit huomioidaan arvioinnissa jo hyvissä ajoin.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itse- ja vertaisarviointia toteutetaan koulun arjessa monipuolisesti normaalina osana arviointia. Itsearvioinnissa tuetaan oppilaan kykyä hahmottaa opiskelun tavoitteita ja niiden toteutumista. Vertaisarvioinnissa harjoitellaan rakentavan ja kannustavan palautteen antamista.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Haukilahden koulun OPS

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Haukilahden koululla on laadittu kriteerit käytösarvioinnin tueksi. Kriteerit ovat niin opettajien, huoltajien kuin oppilaidenkin tiedossa. Koulun järjestyssäännöt ohjaavat myös hyvään käytökseen.

Vanhempainilloissa, huoltajatapaamisissa ja koulun johtokunnassa tarjotaan huoltajille mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun. Oppilaat osallistuvat keskusteluun oppilasparlamentin ja oppilaskunnan hallituksen kautta. Oppilaiden kanssa tavoitteita tarkistetaan keskustellen yksilö- ja ryhmätasolla.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet