Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Karamzinin koulun OPS

Arviointi on monipuolista ja säännöllistä sekä opiskeltavan aineen tavoitteet että arviointiperusteet tehdään oppilaille näkyviksi. Koulun arviointia ohjaa positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. Luokka-asteiden keskinäisellä yhteistyöllä varmistetaan, että oppilaan arviointi on realistista ja kannustavaa. Pääpaino suunnataan oppilaan vahvuuksiin. Oppilaiden on mahdollista tuoda esiin osaamistaan monin eri tavoin.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Karamzinin koulun OPS

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Monipuolisten arviointimenetelmien varmistamiseksi ja tasapuolisen arvioinnin tueksi kunkin luokka-asteen opettajat keskustelevat ja sopivat arviointiin liittyvistä kokeista ja muista arviointikriteereistä.

Arvioitaessa tulee käyttää monipuolisia menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee parhaiten osoittamaan osaamisensa. Samalla oppilasta ohjataan tunnistamaan omia kehittämisen kohteita.

Tietyillä luokka-asteilla toteutetaan arvioinnin tukena standardisoituja testejä. Esim. Allu, Armi, Makeko.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Arvioinnin apuna käytetään itsearviointia kaikissa aineissa. Itsearviointitaitojen harjoittelu alkaa 1. luokalta ja niitä syvennetään vuosittain.

Vertaisarviointia kehitämme koulussa jakamalla tietoa luokissa jo toteutetusta vertaisarvioinnista sekä etsimällä tietoa muista arviointimenetelmistä ja muiden koulujen hyvistä käytänteistä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Karamzinin koulun OPS

Koulun arviointia ohjaa positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. Arviointikeskustelut pidetään Espoon lomakkeen mukaisesti. Lisäksi 6. luokilla annetaan välitodistus syyslukukauden päätteeksi. Keväällä annetaan lukuvuositodistus. Lukuvuositodistuksen arviointi toteutetaan 1-3- luokilla sanallisena ja 4-6- luokilla numeroarviointina.

Kaikilla luokka-asteilla käytetään Espoon yhteistä arviointikaavaketta, joka 6. luokilla toimii myös tiedonsiirtolomakkeena.

Arvioinnin apuna käytetään oppilaiden tekemää itsearviointia, joka tehdään syksyisin ja keväisin. Itsearviointiin käytetään koulun yhteisiä lomakkeita.

Koulussamme arviointikeskustelut yhdistetään huoltajatapaamisiin, jotka pidetään kuudennella luokka-asteella joulukuussa ja kaikilla muilla tammi-helmikuun aikana. Ensimmäisellä luokalla huoltajat tavataan lisäksi myös syksyn alussa.

Valinnaisaineiden toteutumista arvioidaan vuosittain ja sisältöjä voidaan muuttaa lukuvuosittain oppilaspalautteen pohjalta. Valinnaisaineiden arviointi toteutetaan kurssin aikana painottaen työskentelytaitoja ja aktiivisuutta. Valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti opetustoimen ohjeiden mukaan.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Karamzinin koulun OPS

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, koulumme yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin.

Koulumme oppilaat ja huoltajat ovat osallistuneet uuden OPSin ja valinnaisaineiden suunnitteluun keväällä 2016.

Huoltajatapaamisissa toteutamme kasvatuksellista yhteistyötä huoltajien ja koulun välillä.

Käyttäytymisen tavoitteet koulussamme:

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja kohteliaasti sekä noudattaa hyviä tapoja.

Oppilas noudattaa ohjeita ja tekee tehtävänsä huolella sekä antaa muille työrauhan.

Oppilas huolehtii hyvin sekä omasta, toisten että yhteisestä omaisuudesta.

Oppilas huomioi toiset ja hänen puheensa on ystävällistä ja korrektia.

Oppilas noudattaa lakia ja hyviä tapoja myös sosiaalisen median käytössä ja internetissä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet