Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Lähderannan koulussa arvioinnin lähtökohtana on oppilaan vahvuudet. Arviointi on luonteva osa oppimisprosessia. Arvioinnin avulla edistyminen pyritään tekemään oppilaalle näkyväksi ja suuntaamaan oppiminen kohti tavoitteita.

Uuden oppimiskokonaisuuden alkaessa opettaja ja oppilaat määrittelevät kokonaisuuden tavoitteet. Jokainen oppilas voi asettaa myös omia tavoitteitaan. Opiskellessa oppilaat saavat opettajalta oppimista ohjaavaa sekä kannustavaa palautetta. Palautetta voivat antaa myös opiskelutoverit sekä huoltajat. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen. Opiskelukokonaisuuden päättyessä oppilas, opettaja sekä mahdollisesti myös huoltajat arvioivat opiskelukokonaisuutta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lopputuloksen ohella myös työskentelyn prosessiin.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Monipuolinen arviointi kuuluu koulun toimintakulttuuriin. Oppimiskokonaisuuksien alkaessa tavoitteiden määrittelyn ohella määritellään myös arviointikäytänteet. Koulussa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä mm. pelit, esitelmät, tutkielmat, näytelmät, kirjoitelmat, ryhmätyöt, kokeet ja testit.

Oppilaanohjauksen kokonaisuudessa tutustutaan erilaisiin tapoihin oppia sekä selvitetään erilaisia oppimistyylejä. Näin oppilailla on tietoa ja taitoa käyttää ja arvioida omia vahvuuksiaan opiskelussa. Erilaiset oppimistyylit, tavat oppia sekä mahdolliset oppimisen haasteet huomioidaan suunniteltaessa oppimiskokonaisuuksia.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamisen periaatteet eri luokka-asteilla siten, että syntyy jatkumo.

Koulussa harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia. Itse- ja vertaisarviointi kohdistuvat oppimiseen, työskentelyyn sekä käyttäytymiseen. Koulun itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamisen periaatteet luokka-asteittain on kirjattu erilliseen liitteeseen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Lähderannan koulussa arvioinnin tärkeinä tehtävinä ovat oppimisen ohjaaminen, kannustaminen ja tukeminen vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa. Arviointikeskustelua käydään opettajan ja oppilaan välillä yhdessä huoltajien kanssa. Wilma toimii päivittäisenä arvioinnin ja palautteen kanavana. Koulussa on sovittu Wilman käyttämisen periaatteet luokka-asteittain.

Koulun oppilasarviointi on koko lukuvuoden kestävä jatkumo. Eri oppiaineiden oppimiskokonaisuuksissa sekä monialaisissa opinnoissa oppilaat arvioivat itseään sekä opettajat antavat oppilaille kannustavaa palautetta, mikä ohjaa oppilasta opintokokonaisuuden tavoitteiden saavuttamisessa.

Jokaisen oppilaan kanssa käydään syys-lokakuussa opettaja - oppilas keskustelu, jossa keskustelun aiheina ovat mm.

 • oppilaan vahvuudet

 • vastuulliseksi yhteisön jäseneksi kasvaminen

 • oppimisprosessi ja sen ymmärtäminen

 • oman edistymisen ja vahvuuksien tiedostaminen

 • tavoitteet tulevalle lukuvuodelle

 • keinot tavoitteisiin pääsemiseksi

Keskustelua edeltää oppilaan itsearviointi sekä huoltajan ja oppilaan käymä keskustelu samoista aiheista, mistä opettaja-oppilaskeskustelu käydään

Arviointikeskustelu käydään tammi -helmikuun aikana. Arviointikeskustelu korvaa kaikilla luokilla välitodistuksen. Arviointikeskustelussa ovat mukana oppilas, opettaja sekä huoltajat. Arviointikeskustelu toteutetaan opettaja - oppilas keskustelun sekä itsearviointien pohjalta.

Lukuvuositodistuksen yhteydessä 1. - 5. luokkien oppilaille jaetaan arviointilomake, jossa oppilas yhdessä huoltajan kanssa arvioi lukuvuoden sujumista oppilaan sekä koulun näkökulmista. Lomake palautetaan kouluun seuraavan lukuvuoden alkaessa.

Arviointi nivelkohdissa

Nivelvaiheiden arviointi suoritetaan pääsääntöisesti arviointikeskustelujen yhteydessä.

Tarvittaessa järjestämme yksilökohtaista ohjausta nivelvaiheessa, jossa mukana voivat olla luokanopettaja, oppilas, huoltajat, erityisopettaja ja/tai oppilashuoltohenkilöstön edustaja sekä vastaanottavan luokan tai koulun edustaja/edustajat.

Työskentelyn arviointi

Oppilaiden työskentelytaitojen kehittyminen nähdään erittäin tärkeänä Lähderannan koulussa. Koulussa työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa sekä oppilaanohjauksen kokonaisuudessa. Siinä työskentelytaidoille on määritelty vuosiluokkakohtaiset sisältöalueet.

Käyttäytymisen arviointi

Lähderannan koulun käyttäytymisen tavoitteet on määritelty yhteistyössä oppilaiden sekä huoltajien kanssa. Käyttäytymisestä ja sen tavoitteista käydään jatkuvaa keskustelua.

Lähderannan käyttäytymisen tavoitteet

 • Ottaa huomioon toiset ihmiset ja käyttäytyy hyvin kaikkia kohtaan

 • Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä

 • Käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja noudattaa hyviä tapoja

 • Huolehtii yhteisestä työ- ja elinympäristöstä omalta osaltaan

 • Kunnioittaa kestävää elämäntapaa

 • Ymmärtää ja hyväksyy erilaisuutta ja erilaisia kulttuureja

 • Kunnioittaa elämää ja ihmisoikeuksia

 • Ottaa huomioon oman ja muiden turvallisuuden

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

 • Tavoitteet selvitetään oppilaille luokissa ja käydään läpi vanhempien kanssa esimerkiksi vanhempainillassa, tiedotteissa ja arviointikeskusteluissa.

 • Oppilas saa palautetta ja ohjausta koko henkilökunnalta ja oppilaalle annetaan mahdollisuus harjoitella näitä taitoja.

 • Annettu palaute ohjaa ja kannustaa oppilasta saavuttamaan annetut tavoitteet.

 • Oppilaat arvioivat omaa ja toisten käyttäytymistä itse- ja vertaisarvioinnin avulla.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet