Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Keinumäen koulussa arviointi on vuorovaikutuksellinen prosessi, joka perustuu oppilaan ja opettajan väliseen luottamukselliseen suhteeseen.  Arviointi on luonteeltaan jatkuvaa ja monipuolista arjessa tapahtuvaa ohjausta. 

Yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa laaditaan pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita oppimiselle ja kokonaisvaltaiselle kasvulle. Tavoitteet suunnitellaan oppilaan sen hetkisen tilanteen pohjalta, ja ne pyritään laatimaan realistisiksi mahdollistaen onnistumisen kokemukset.  Tavoitteiden laadinnassa ja arvioinnissa lähtökohtana on ohjata oppilasta ymmärtämään ja rakentamaan omaa oppimisprosessiaan sekä iloitsemaan siitä. Oppilaan edistymistä seurataan säännöllisesti ja tavoitteita päivitetään tarpeen mukaan.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Keinumäen koulussa oppilailla on oikeus osoittaa omaa osaamistaan monipuolisesti. Oppilaan kanssa käydään keskustelua eri arviointimenetelmistä ikäkausi ja kehitys huomioon ottaen. Arviointikeskustelua käydään säännöllisesti oppilaan ja huoltajien kanssa. Lisäksi arvioinnin monipuolisuutta varmistetaan koulun aikuisten välisellä yhteistyöllä ja arviointikeskustelulla. 

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Keinumäen koulussa itse- ja vertaisarviointi toteutuu yksilöllisesti oppilaan kehitystaso huomioiden. Itse- ja vertaisarviointitaitoja harjoitellaan aluksi aikuisen vahvalla tuella. Taitoja kehitetään asteittain. Itse– ja vertaisarvioinnin tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehittymistä. Itsearvioinnin tavoitteena on oman oppimisen arvioinnin lisäksi oppia tuntemaan itsensä oppijana ja asettamaan itselleen tavoitteita. Vertaisarvioinnin tärkeimpänä tavoitteena on oppia vastaanottamaan ja antamaan rakentavaa palautetta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Keinumäen koulu noudattaa arviointikäytänteissä Espoon kuntakohtaisia linjauksia. Kuudennella vuosiluokalla Keinumäen koulu täydentää arviointikeskustelua antamalla oppilaalle numeerisen välitodistuksen.

Keinumäen koulussa nivelvaíheen arviointia tehdään toisen ja kuudennen vuosiluokan päätteeksi sekä oppilaan siirtyessä sairaalaopetuksesta takaisin omaan tai uuteen kouluunsa.  

Nivelvaiheen arvioinnissa korostuu opettajan, oppilaan ja huoltajan välinen vuorovaikutus. Lukuvuoden aikana käydään arviointikeskusteluja ja oppilaalle annetaan jatkuvaa ohjaavaa palautetta. Näin ollen nivelvaiheessa oppilas ja huoltaja ovat jo tietoisia oppimisen edistymisestä, työskentelytaitojen kehittymisestä ja mahdollisista oppimisen haasteista. Nivelvaiheessa varmistetaan, että oppimisen kannalta oleellinen tieto siirtyy vastaanottavalle koululle. 

Käyttäytymisen arviointi

Keinumäen koulussa oppilasta ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Koulussamme noudatetaan hyviä tapoja ja jokainen kohdataan arvostavasti.  

Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus osallistua kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettuja tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn. Huoltajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun koulutapaamisissa ja vanhempainilloissa. Oppilaat osallistuvat lukuvuoden alussa pidettävään järjestyssääntökeskusteluun ja ovat mukana järjestyssääntöjen päivittämisessä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet