Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Lahnuksen koulun OPS
Arviointi on monipuolista ja säännöllistä sekä opiskeltavan aineen tavoitteet että arviointiperusteet tehdään oppilaille näkyviksi. Koulun arviointia ohjaa positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. Opettajien ja luokka-asteiden keskinäisellä yhteistyöllä varmistetaan, että oppilaan arviointi on realistista ja kannustavaa. Pääpaino suunnataan oppilaan vahvuuksiin. Oppilaiden on mahdollista tuoda esiin osaamistaan monin eri tavoin.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Lahnuksen koulun OPS
Monipuolisten arviointimenetelmien varmistamiseksi ja tasapuolisen arvioinnin tueksi kunkin luokka-asteen opettajat keskustelevat ja sopivat arviointiin liittyvistä kokeista ja muista arviointikriteereistä.

Arvioitaessa tulee käyttää monipuolisia menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee parhaiten osoittamaan osaamisensa. Samalla oppilasta ohjataan tunnistamaan omia kehittämisen kohteita.
Tietyillä luokka-asteilla toteutetaan arvioinnin tukena standardoituja testejä. Esim. Allu, Makeko.

Arvioinnin apuna käytetään itsearviointia ja vertaisarviointia kaikissa aineissa. Itsearviointitaitojen harjoittelu alkaa 1. luokalta ja arvioinnin taitoja syvennetään vuosittain. Vertaisarviointia harjoitellaan ensin suullisesti ja myöhemmin kirjallisesti. Vertais- ja itsearviointia kehitetään koulussa jakamalla tietoa hyviksi koetuista arviointimenetelmistä ja muiden koulujen hyvistä käytänteistä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Lahnuksen koulun OPS
Koulupäivän aikana oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti. Hyviin tapoihin kuuluvat toisten huomioon ottaminen, työ- ja opiskelurauhan edistäminen ja kunnioittaminen sekä ohjeiden noudattaminen. Kouluruokailussa on noudatettava hyviä ruokailutapoja.

Välitunnit vietetään ulkona koulun välituntipihaksi määritellyllä alueella. Koulun sisätiloihin ei saa jäädä ilman opettajan lupaa, eikä sisään saa tulla ilman välituntivalvojan lupaa. Koulualueelta ei saa poistua koulupäivän aikana ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä. Bussipysäkki ei ole koulualuetta.

Koulun omaisuudesta, tilojen siisteydestä, oppimateriaaleista ja omista tavaroista on pidettävä hyvää huolta. Toisten omaisuutta tulee kunnioittaa. Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta koulun tai toisen henkilön omaisuudella aiheuttamansa vahingon. Oppilas on velvollinen siivoamaan aiheuttamansa sotkun. Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla.

Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty. Koulun alueella ei saa liikkua polkupyörillä eikä mopoilla. Polkupyörät säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla. Turvallisuuteen liittyvästä puutteesta tai viasta pitää ilmoittaa koulun aikuiselle. Annettuja turvallisuusohjeita tulee noudattaa.

Toisesta henkilöstä koulupäivän aikana otettua kuvaa tai videota ei saa julkaista ilman henkilön lupaa. Koulun koneelta kirjaudutaan ulos aina käytön jälkeen ja omaa salasanaa ei kerrota muille.

Vaarallisten ja vahingoittamiseen tarkoitettujen/ soveltuvien esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty.

Työskentelyn arviointi

Lahnuksen koulun OPS
Valinnaisaineiden toteutumista arvioidaan vuosittain ja ne vaihtelevat vuosittain, koska niiden suunnittelussa pyritään huomioimaan oppilaiden toiveita. Valinnaisaineiden arviointi toteutetaan kurssin aikana painottaen työskentelytaitoja ja aktiivisuutta. Valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti opetustoimen ohjeiden mukaan.

 Koulu kuvaa muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyön huoltajien kanssa.

Koulun arviointia ohjaa positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. Arviointikeskustelut pidetään ja dokumentoidaan opetustoimen ohjeiden mukaisesti. 6. luokilla annetaan välitodistus syyslukukauden päätteeksi.  Keväällä annetaan lukuvuositodistus.  Lukuvuositodistuksen arviointi toteutetaan 1.-3. - luokilla sanallisena ja 4.-6. - luokilla numeroarviointina.

Kaikilla luokka-asteilla käytetään Espoon yhteistä arviointikaavaketta, joka 6. luokilla toimii myös tiedonsiirtolomakkeena.

Arvioinnin apuna käytetään oppilaiden tekemää itsearviointia.

Koulussamme arviointikeskustelut yhdistetään huoltajatapaamisiin, jotka pidetään kuudennella luokka-asteella joulu-tammikuussa ja kaikilla muilla tammi-helmikuun aikana. Ensimmäisellä luokalla huoltajat tavataan lisäksi myös syksyn alussa.

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet