Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Pakankylän koulu on pieni ja opettajat tuntevat kaikki lapset ainakin nimeltä. Opettajat opettavat suurta osaa koulun oppilaista. Luokkiin pyritään luomaan ilmapiiri, joka sallii yrittämisen, epäonnistumisen ja mahdollisuuden oppia omaan tahtiin. Oppilaiden vahvuudet huomioidaan monin tavoin. Oppilas asettaa tavoitteita lukuvuodelle ikätaso huomioiden. Näitä tavoitteita tarkastellaan arviointikeskustelussa lukuvuosittain yhdessä opettajan ja huoltajan kanssa. Käytämme itsearviointia ja vertaisarviointia ja pyrimme antamaan palautetta kaikissa arvioinnin muodoissa positiivisessa ja kannustavassa hengessä. Käytösarvioinnit tehdään keväisin oppilasta kyseisenä lukuvuonna opettaneiden opettajien kanssa yhteistyössä. Käymme myös lukuvuosittain keskustelua yhtenevistä arviointikriteereistä.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Pakankylän koulussa oppilas osallistuu arviointikeskusteluun joustavasti joulukuun alun ja talviloman välisenä aikana. Lähtökohtaisesti arviointikeskustelussa ovat opettaja ja oppilas sekä huoltaja/-t. Huoltajalle tarjotaan mahdollisuus tutustua arviointikeskustelun runkoon ja keskustella etukäteen oppilaan kanssa arviointikeskusteluun liittyvistä asioista.

Keväällä arviointi toteutetaan Espoon linjauksen mukaisesti.  Nivelvaiheen arviointikeskustelu käydään (2. ja 6. luokka) aina kevätlukukaudella.

Valinnaisaineet hyväksytetään johtokunnassa vuosittain. Valinnaisaineiden toteutumista arvioidaan vuosittain ja sisältöjä voidaan muuttaa lukuvuosittain oppilaspalautteen pohjalta. Valinnaisaineiden arviointi toteutetaan kurssin aikana painottaen työskentelytaitoja ja aktiivisuutta. Valinnaisaineet arvioidaan voimassaolevien ohjeiden mukaan.

 

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnin pohjana ovat koulun järjestyssäännöt, kasvatustavoitteet ja toiminta-ajatus. Koulun järjestyssäännöt käydään oppilaiden kanssa läpi lukuvuoden alkaessa, tässä yhteydessä oppilaat voivat ehdottaa muutoksia järjestyssääntöihin. Myös huoltajilla, vanhempainyhdistyksellä ja johtokunnalla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteiden ja käyttäytymisen arvioinnin määrittelyyn. Johtokunta hyväksyy sääntömuutokset.

Pakankylän koulun käyttäytymisen tavoitteet on määritelty yhteistyössä oppilaiden sekä huoltajien kanssa. Käyttäytymisestä ja sen tavoitteista käydään jatkuvaa keskustelua.
 

Pakankylän koulun käyttäytymisen tavoitteet:

Ottaa huomioon toiset ihmiset ja käyttäytyä hyvin kaikkia kohtaan
Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä
Käyttäytyä asiallisesti ja tilannetietoisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja noudattaa hyviä tapoja
Huolehtia yhteisestä työ- ja elinympäristöstä omalta osaltaan
Kunnioittaa kestävää elämäntapaa
Ymmärtää ja hyväksyä erilaisuutta ja erilaisia kulttuureja
Kunnioittaa elämää ja ihmisoikeuksia
Ottaa huomioon oma ja muiden turvallisuus
 

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi:

Tavoitteet selvitetään oppilaille luokissa ja käydään läpi vanhempien kanssa esimerkiksi vanhempainillassa, tiedotteissa ja arviointikeskusteluissa.
Oppilas saa palautetta koko henkilökunnalta ja oppilaalle annetaan mahdollisuus harjoitella näitä taitoja.
Annettu palaute ohjaa ja kannustaa oppilasta saavuttamaan annetut tavoitteet.
Oppilaat arvioivat omaa ja toisten käyttäytymistä itse- ja vertaisarvioinnin avulla. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet