Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Opetuksessa hyödynnetään erilaisia työtapoja, jotka mahdollistavat monipuolisen osaamisen arvioinnin.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lukuvuoden alussa oppilaan oppimiselle ja koulunkäynnille asetetaan tavoitteet, joita hän arvioi lukukausittain.

Oppiaineissa toteutetaan jatkuvaa itse- ja vertaisarviointia siten, että oppilas tiedostaa oman osaamisensa kehittymisen eri luokka-asteilla

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaat työskentelemään yhdessä toinen toistaan kunnioittaen ja hankkimaan ja soveltamaan itsenäisesti tietoja ja taitoja. Koulussa arvostetaan työntekoa ja tervettä itsetuntoa sekä korostetaan vastuuntunnon, suvaitsevaisuuden ja hyvän käytöksen merkitystä.

Huoltajien kanssa käydään keskustelua vanhempainilloissa ja mahdollisissa kodin ja koulun päivissä. Oppilaille järjestetään osallistamispäiviä.

Liitteissä Mainingin käyttäytymisen kriteerit -taulukko.

Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen

Työn arvostus      

Sääntöjen noudattaminen 

Vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen

10

Osaa sovitella ristiriitoja ja auttaa muita.

Edistää aktiivisuudellaan ryhmän työn onnistumista.

Pystyy vastustamaan ryhmäpainetta.

Aktiivinen, pitkäjänteinen ja vastuullinen ote työhön.

Antaa asiallista ja reilua palautetta.

Osaa synnyttää rakentavaa keskustelua luokassa.

Edistää aloitteellisesti työrauhaa.

On avulias muita kohtaan.

Noudattaa aina koulun sääntöjä.

Ei jälki-istuntoja.

Käsittelee vastuullisesti koulun tavaroista ja välineitä.

Huolehtii käytöksellään siisteydestä. 

Osoittaa omatoimisuutta ja avuliaisuutta. 

9

Kohtelias ja ystävällinen.

Toimii rakentavasti ryhmätilanteissa.

Pystyy antamaan toisille asiallista ja reilua palautetta tämän työstä.

Pitää yllä työrahaa.

Noudattaa lähes aina sääntöjä.

Ei jälki-istuntoja.

Käsittelee vastuullisesti koulun tavaroista ja välineitä.

Huolehtii käytöksellään siisteydestä. 

8

Pystyy kuuntelemaan.

Kykenee osoittamaan empatiaa.

Kohtalainen itsehillintä Asianmukainen käyttäytyminen useimmissa tilanteissa

Ymmärtää ja noudattaa ohjeita.

Huolehtii tehtävistä ja antaa työrauhan.

Suhtautuu asiallisesti toisten tuotoksiin ja esiintymiseen

Noudattaa useimmiten sääntöjä.

Korjaa käytöstään huomautuksen jälkeen.

Ei tärvele opetustiloja, kirjoja tai muuta koulun omaisuutta.

Ei roskaa. 

 

7

Menee ryhmän mukana.

On ollut mukana kiusaamisessa kiusaajana, apurina tai kannustajana.

Ei ole kovin kohtelias ja kokee vahingoniloa.

Toistuva lokeroilla/wc:ssä käynti

tunnin aikana.

Ei tee läksyjä ja unohtelee välineitä.

Häiritsee jonkin verran tunnilla ja keskeyttää toiminnallaan opetusta.

Toistuva luvaton kännykän käyttö tunnilla.

Tuntee säännöt periaatteessa, mutta ei aina piittaa niistä.

(Myöhästymisiä, jälki-istuntoja, poistettu oppitunnilta)

Katuminen puutteellista

Lunttaamista ja valehtelemista.

Poistuu koulualueelta toistuvasti.

Jonkin verran epäsiisteyttä, esim. jättää sotkuja siivoamatta / ei nosta tuoleja ruokalassa.

6

Töykeä ja röyhkeä.

Karkea kielenkäyttö.

Useita rangaistuksia tai jäänyt kiinni kiusaamisesta.

Epärehellinen, loukkaava ja/tai aggressiivinen käytös muita kohtaan.

Luvattomia poissaoloja.

Häiritsee tunnilla ja vaatii toistuvaa aikuisen puuttumista käytökseen.

Suhtautuu asiattomasti toisten työhön/ tuotoksiin.

Tekee pahaa ja yllyttää pahan tekoon

Rikkoo tahallaan sääntöjä.

Sotkee pulpetteja .

Roskaa käytäviä.

Suhtautuu välinpitämättömästi koulun omaisuuteen.

5

Paljon rangaistuksia.

Toistuvasti epärehellinen, loukkaava ja/tai aggressiivinen muita kohtaan.

Paljon luvattomia poissaoloja.

Häiritsee jatkuvasti.

Ei pysty noudattamaan sääntöjä.

Ei välitä tekojensa seurauksista.

Tuhoaa koulun omaisuutta.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet