Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Laurinlahden koulun OPS

Laurinlahden koulussa opettajan, oppilaan ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja onnistumiset.

Arvioinnin kohteena ovat oppimistulosten lisäksi opiskelu- ja työskentelytaitojen kehittyminen sekä koko oppimisprosessi. Käyttäytyminen arvioidaan erikseen, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan.

Kaikki oppilasta opettavat opettajat osallistuvat oppilaan arviointiin.

Opettajakunta käy säännöllisesti keskusteluja arvioinnista.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Laurinlahden koulun OPS

Arvioinnin perustana on palaute, jota oppilas saa päivittäisessä vuorovaikutuksessa opettajan kanssa. Opettaja tekee palautteella näkyväksi oppimisen ja edistymisen prosessia ja ohjaa oppilasta itsearviointiin ja tavoitteellisuuteen. Arvioinnin tehtävä on vahvistaa oppilaan itsetuntemusta ja tukea omien vahvuuksien tunnistamista. Vahvuudet ovat voimavara oppimisen haasteissa. Myös oppilaiden vertaispalautetta hyödynnetään osana arviointia.


Itsearviointia harjoitellaan käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arvioinnissa ikätason mukaisesti 1.  luokalta alkaen. 
Oppilaita ohjataan arvioimaan tavoitteiden saavuttamista ja edistymistään oppimistehtävissä ikätason mukaisesti. 
Vertaisarvioinnissa korostetaan hyvän huomaamista toisissa ja keskitytään kannustavaan palautteeseen ja positiivisen ryhmähengen luomiseen.

Laurinlahden koulun opettajakunta keskustelee lukuvuosittain arvioinnista. Koulun sisällä jaetaan hyväksi koettuja arviointikäytänteitä. 

 

Laurinlahden koulussa

1. lk:n väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna kevätlukukauden alussa ennen talvilomaa. Lukuvuoden päätteeksi annetaan sanallinen lukuvuosiarviointi.

2. lk:n väliarviointi on nivelvaiheen arviointikeskustelu, joka toteutetaan kevätlukukauden alussa ennen talvilomaa. Lukuvuoden päätteeksi annetaan sanallinen lukuvuosiarviointi.

3. lk:n väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna marras-joulukuussa. Lukuvuoden päätteeksi annetaan sanallinen lukuvuosiarviointi.

4. lk:n väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna marras-joulukuussa. Lukuvuoden päätteeksi annetaan  numeerinen lukuvuosiarviointi.

5. lk:n väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna marras-joulukuussa. Lukuvuoden päätteeksi annetaan numeerinen lukuvuosiarvionti.

6. lk:n väliarviointi muodostuu numeerisesta välitodistuksesta lukukauden päättyessä sekä nivelvaiheen arviontikeskustelusta kevätlukukauden alussa ennen talvilomaa. Lukuvuoden päätteeksi annetaan numeerinen lukuvuosiarvionti.

 

4.-6. -luokkalaisten valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet arvioidaan sanallisen asteikon mukaisesti: olet saavuttanut lukuvuoden tavoitteet erittäin hyvin, hyvin, melko hyvin, osittain.

 

Arviointi nivelkohdissa

Laurinlahden koulun OPS

2. ja 3. luokkien sekä 6. ja 7. luokkien nivelvaiheissa arviointi suoritetaan tammi-helmikuussa pääsääntöisesti arviointikeskustelujen yhteydessä. Arvioinnissa käytetään Espoon kaupungin arviointilomakepohjia.

6. luokan päättyessä oppimisen jatkumon takaamiseksi ja mahdollisen tuentarpeen tunnistamiseksi tehdään yhteistyötä oppilaan tulevan yläkoulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Laurinlahden koulun OPS

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Laurinlahden koulussa arvostetaan hyviä käytöstapoja ja toisten huomioonottamista. Käyttäytymisen arviointi perustuu tavoitteisiin, jotka on johdettu mm. järjestyssäännöistä. Tavoitteista keskustellaan lukuvuosittain ja ne avataan oppilaille sekä tiedotetaan huoltajille. 

Käyttäytymisen tavoitteena on

-hyvien tapojen oppiminen (toisten ihmisten arvostaminen, oman ja toisen työn arvostaminen, kohteliaasti puhuminen, työrauhan antaminen, ruokailutapojen noudattaminen)

-yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen

-toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen (toisen auttaminen)

-kouluympäristöstä huolehtiminen (omista ja yhteisistä tavaroista ja tiloista huolehtiminen)

Oppilaat ja huoltajat pääsevät osallistumaan koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun mm. arviointikeskusteluissa, oppilas- ja huoltajapalautekyselyn avulla, oppilas- ja johtokuntatoiminnan kautta, vanhempainilloissa sekä suoralla yhteydenotolla kouluun.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet