Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

’’Opettaminen saa aikaa paljon, mutta kannustaminen saa aikaan kaiken.’’   -Johann Wolfgang Von Goethe

 

Arviointia monipuolistetaan ja vanhemmat saavat mahdollisuuksia seurata oman lapsensa arviointia kehittyvissä sähköisissä oppimisympäristöissä.

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Opiskelun aikana opettajat huolehtivat siitä, että oppilaat ymmärtävät koulutyön tavoitteet ja opiskeltavien asioiden merkityksen – miksi asioita opetellaan. Opettajat käyvät lukuvuoden alusta alkaen säännöllisesti keskustelua tavoitteista ja arvioinnista. Opettaja ohjaa myös huoltajia tutustumaan koulun opetussuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin.

Kaikki oppilasta opettavat opettajat osallistuvat oppilaan arviointiin, ja opettajat käyvät keskustelua arvioinnista myös luokkatasoittain.

Opettajan, oppilaan ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja onnistumiset.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Iivisniemen koulussa käytetään ja kehitetään monipuolisia ja vaihtelevia arviointimenetelmiä, joilla jokainen oppija voi näyttää osaamisensa suhteessa tavoitteisiin.

Oppilaat harjoittelevat itse- ja vertaisarviointia ensimmäisestä luokasta alkaen. Aluksi arvioinnissa keskitytään koululaisena olemisen taitojen kehittymiseen. Taitojen karttuessa itse- ja vertaisarviointi kohdistuu oppimaan oppimisen taitojen kehittymiseen.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Arviointi lukuvuoden aikana

Syyslukukauden lopussa oppilaat tekevät itsearvioinnin, jota vanhemmat kommentoivat. Itsearviointia käytetään pohjana vanhempien kanssa käytävässä arviointikeskustelussa, joka käydään helmikuussa.

Arviointi lukuvuoden päättyessä

Valinnaisista aineista luokilla 4-6 todistukseen merkitään kurssin nimi ja suoritettu merkintä (S).

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Iivisniemen koulussa käyttäytymisen ohjaaminen pohjautuu hyve-eettiseen ajatteluun, josta käyttäytymisen tavoitteet nousevat. Arvioinnin kohteena on teot - ei lapsen persoona. Tavoitteena olevien sosiaalisten taitojen kuvaus löytyy kohdasta 3.3.

Käyttäytymisen tavoitteita pidetään esillä päivittäisessä koulutyössä. Arvioinnin kohteena on kuinka oppilas toimii kouluyhteisön jäsenenä: miten hän kunnioittaa sääntöjä, huolehtii tehtävistään, koulutavaroista ja siitä, miten hän kohtelee muita ihmisiä.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet