Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Opettajat arvioivat oppilaiden oppimista sekä numeraalisesti että sanallisesti. Opettajat käyvät keskustelua oppilaiden kanssa sekä kaikille yhteisistä että henkilökohtaisista oppimisen tavoitteista ja tekevät näkyväksi kuinka arviointi perustuu tavoitteisiin. Opettajat huomioivat oppilaan tuen tarpeen oppimisen arvioinnissa. Erityisopettaja ja luokanohjaaja varmistavat, että opettajilla on oppilaiden tuen tarpeet tiedossa ja tarvittavat välineet käytettävissä.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Arviointia suunnitellessa opettajat huomioivat, että arviointitilanne on aina myös oppimistilanne. Opettajat esittelevät seitsemäsluokkalaisille oppiaineeseen liittyviä monipuolisia työ- ja arviointitapoja. Opintojen edetessä oppilas ja opettaja sopivat yhdessä yksilöllisten arviointimenetelmien käytöstä. Näitä ovat mm.

 • kurssi- ja välikokeet

 • pistarit, pienet testit

 • itsearviointi

 • opetuskeskustelut

 • opettajan ja oppilaan välinen keskustelu/palaute

 • vertaisarviointi ja -palaute

 • sanallinen arviointi/palaute kirjallisessa muodossa

 • portfolion kerääminen omista suorituksista

 • kotitehtävien tekeminen osana jatkuvaa näyttöä

 • jatkuva näyttö tuntitilanteissa

 • toiminnalliset tehtävät, joita oppilaat ovat itse suunnitelleet näytön antamiseksi oppimisesta

 • aineistopohjainen arviointitilanne

 • pari- ja ryhmäkokeet

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Oppilaat arvioivat omaa oppimistaan säännöllisesti eri tilanteissa. Oppilaita ohjataan asettamaan oppimiselleen tavoitteita ja arvioimaan niiden saavuttamista.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Oppilaat saavat lukuvuositodistuksen lisäksi välitodistuksen syyslukukauden päätteeksi. Oppilaan ja huoltajien kanssa käydään vähintään kerran lukuvuodessa keskustelu, jonka osana voi olla arviointipalautteen antaminen. Oppilaalla ja huoltajilla on mahdollisuus useampaan tapaamiseen niin halutessaan. 

Opettajat suunnittelevat oppilaiden kanssa kunkin opittavan kokonaisuuden alkaessa oppimisen tavoitteet ja arviointitavat. Opettajat painottavat arvioinnissa jatkuvaa näyttöä, jota on mm. aktiivinen tuntityöskentely ja kotona tehtävä koulutyö. Opettajat huomioivat arvioinnissa oppilaan temperamenttien erot mahdollistaen oppilaille monipuoliset tavat antaa jatkuvaa näyttöä. Opettajat antavat oppilaille palautetta oppituntien aikana huomioiden onnistumiset käyttäen "vahvuuskieltä".

Itsearvioinnin kohteena voi olla esim. opiskeltava sisältö, oma oppiminen ja prosessin aikana heräävät tunteet ja ajatukset. Opettajat ohjaavat oppilaat toteuttamaan vertaisarviointia ennalta annettujen kriteerien mukaan sekä antamaan rakentavaa palautetta toisille oppilaille.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Kaitaan koulussa on oppilaita, jotka opiskelevat kuvataidetta painotetun opetussuunnitelman mukaan. Opintojen aikaisessa arvioinnissa koulukohtaiset tavoitteet ovat korkeammat kuin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Perusopetuksen päättyessä painotettua kuvataidetta opiskelevien oppilaiden osaamisen taso määritetään noudattaen valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä. Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä voidaan tarvittaessa antaa lisätietoja erillisellä todistuksen liitteellä.

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Kaitaan koulussa oppilaille annetaan välitodistus ja lukuvuositodistus, joissa oppilas saa arvion osaamisestaan suhteessa oppiaineelle asetettuihin tavoitteisiin. Todistuksissa arvioidaan kaikki oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvat aineet. Opintojen edistymistä ja mahdollista tuen tarvetta arvioidaan jatkuvasti. Oppilas saa arvosanan niistä oppiaineista, joista hän on antanut riittävät näytöt.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet