Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä ja huomioidaan erilaiset näkökulmat, joita arviointiin tuovat oppilas itse, opettajat, huoltaja sekä vertaisryhmä. Oppiaineen arvosanan muodostavat eri osa-alueet yhdessä. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti onnistumiset sekä oppilaan kehitys suhteessa omiin tavoitteisiinsa.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Hansakallion koulussa arviointi perustuu seuraaviin, yhteisesti sovittuihin periaatteisiin:

Koulu varmistaa yhteiset arviointikäytänteet koulun tasolla. Tavoitteena on yhteisymmärrys tavoitteista ja yhteisistä arviointikäytänteistä. Oppimisen tavoitteet tehdään näkyväksi yhteistyössä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kesken.

Arviointiperusteet määritellään opetussuunnitelmassa. Koulussamme on käytössä oppiainekohtaiset hyvän osaamisen kuvaukset.

Arviointiin yleisesti liittyviä lukuvuositasoisia tavoitteita määritellään myös Espoon kaupungin keihäänkärkitavoitteissa ja työyhteisö arvioi niiden toteutumisen lukuvuoden aikana. Esimerkiksi keihäänkärkitavoitteena on ollut arvioinnin/tavoitteiden tiedottaminen oppilaille ja huoltajille.

Lukuvuosittain opettajille ja oppilaille avataan summatiivinen ja formatiivisen arvioinnin perusteita.

Koulun lukuvuosiarvoinnin sisältö ja ohjeet päivitetään lukuvuosittain ja niistä tiedotetaan opettajia ja oppilaita.

Koulu ohjaa luokkatasoja syksyn vanhempainilloissa kertomaan arvioinnista ja arviointikäytänteistä.

Lukuvuoden aikana opettajalla on käytössään seuraavia keinoja arvioinnista tiedottamisessa huoltajille:

Ainekohtaisten tavoitteiden esitteleminen huoltajille esim. Wilman kautta, koemerkintöjen yhteydessä, viestintä huoltajille oppimisjaksojen vaihtuessa, yleistavoitteiden ja keskeisten oppiaineiden tavoitteiden esittely vanhempainilloissa ja arviointikeskusteluissa, jaksotavoitteiden ja arviointikriteerien kuvaaminen erilaisten oppimisalustojen kautta, käyttäytymisen arviointikriteerien läpikäynti.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytyminen arvioidaan erikseen, eikä sitä sisällytetä oppiaineen arviointiin. Koulussamme on laadittu käyttäytymisen kriteerit, jotka ovat myös huoltajien saatavilla. Myös käyttäytymisen arviointikriteerit käsitellään yhdessä oppilaiden kanssa.

Työskentelyn arviointi

Lukuvuoden päätteeksi annetaan lukuvuositodistus. Väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna.

Arviointikeskustelut ovat osa oppilaan yksilöllistä kohtaamista, huoltajayhteistyötä sekä oppimisen arviointia. Tavoitteena on, että huoltaja osallistuu oppilaan ja opettajan kanssa arviointikeskusteluun ja erityisen tuen oppilaiden HOJKS-keskusteluun. Luokanopettaja/erityisluokanopettaja vastaa arviointikeskustelusta tehden yhteistyötä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa.

Arviointia eriytetään oppilaiden tarpeiden mukaisesti (esim. suulliset kokeet, kokeen tai tehtävän suullinen täydentäminen, tehtävien ääneen lukeminen, lisäaika kokeessa, oma rauhallinen tila, konkretisointivälineet, mahdollisuus tehdä koe osissa).

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään arvioinnissa mm. käyttämällä sovelluksia, joilla voidaan seurata oppilaan oppimisprosessia.

Sähköiset toimintaympäristöt mahdollistavat portfoliotyöskentelyn ja lisäävät itsearviointi- ja vertaisarviointimahdollisuuksia sekä huoltajan mahdollisuuksia seurata oppilaan edistymistä ja osallistua arviointiin (esim. Wilma, Fronter, Office 365, Gafe).

Valinnaisten aineiden arvio sisällytetään ko. oppiaineen/oppiaineiden arvioon. Valinnainen A2-kieli arvioidaan erikseen.

Käyttäytymisen arviointi

Hansakallion koulussa käyttäytymistä arvioi jokainen oppilasta opettava opettaja. Arviointi suoritetaan opettajien yhteistyönä. Käyttäytymisen arvioinnin pohjana käytetään seuraavia, opettajien, oppilaskunnan ja huoltajien yhdessä työstämiä arviointikriteereitä. Käyttäytymisen arvioinnin perustana olevat tavoitteet ja arviointikriteerit on kuvattu seuraavissa taulukoissa:

Käyttäytymisen arviointi 1.-3.luokat

Hyvät tavat

OEH (erittäin hyvin)

OH (hyvin)

OMH (melko hyvin)

OS (osittain)

ET (ei hyväksyttyä suoritusta)

 • Osoittaa sosiaalista taitavuutta

 • Osoittaa joustavuutta ja luotettavuutta

 • On käytöksessään sopeutuva ja ystävällinen

 • Tervehtii luontevasti ja puhetapa on kohtelias

 • Osoittaa hyviä sosiaalisia taitoja

 • Kohtelee toisia arvostavasti

 • Käyttää asiallista kieltä

 • Selviää pienistä ristiriitatilanteista itsenäisesti

 • Tervehtii luontevasti

 • Puutteita sosiaalisissa taidoissa ja itsesäätelyssä

 • Saattaa käyttää henkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa

 • Harkitsematonta kielenkäyttöä

 • Saattaa olla kasvatuskeskusteluita tai rangaistuksia

 • Selviä puutteita sosiaalisissa taidoissa ja itsesäätelyssä

 • Vaatii jatkuvaa käyttäytymisen ohjaamista

 • Kielenkäyttö sopimatonta

 • Käyttää henkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa

 • On useita kasvatuskeskusteluita ja rangaistuksia

Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen

OEH (erittäin hyvin)

OH (hyvin)

OMH (melko hyvin)

OS (osittain)

ET (ei hyväksyttyä suoritusta)

 • Osoittaa sisäistä motivaatiota sääntöjen ja toimintatapojen noudattamiseen

 • Tarvittaessa puolustaa kiusattua

 • Noudattaa koulun sääntöjä ja toimintatapoja

 • Ei kiusaa tai syrji

 • Noudattaa koulun aikuisten antamia ohjeita

 • Tarvitsee muistutusta koulun säännöistä ja toimintatavoista

 • Ei tottele kaikissa tilanteissa aikuisten antamia ohjeita

 • Saattaa olla kiusaamistilanteissa mukana

 • Saattaa olla kasvatuskeskusteluita tai rangaistuksia

 • Ei välitä säännöistä eikä toimintatavoista

 • Ei tottele koulun aikuisia

 • On usein kiusaamistilanteissa mukana

 • On useita kasvatuskeskusteluita tai rangaistuksia

Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen

OEH (erittäin hyvin)

OH (hyvin)

OMH (melko hyvin)

OS (osittain)

ET (ei hyväksyttyä suoritusta)

 • Hyväksyy ja huomioi erilaisuutta

 • Ottaa kaikki mukaan

 • Osaa kuunnella toisia ja ottaa heidän mielipiteensä huomioon

 • Kannustava asenne

 • Ymmärtää erilaisuutta

 • Ryhmässä toimiminen onnistuu

 • Myönteinen asenne

 • Sietää erilaisuutta vaihtelevasti

 • Tarvitsee tukea ryhmässä toimimisessa

 • Asenteesta muita kohtaan keskustellaan/ vaihteleva asenne

 • Ei hyväksy erilaisuutta

 • Ryhmässä työskenteleminen haastavaa

 • Negatiivinen asenne

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen

OEH (erittäin hyvin)

OH (hyvin)

OMH (melko hyvin)

OS (osittain)

ET (ei hyväksyttyä suoritusta)

 • Huolehtii oma-aloitteisesti opiskeluympäristöstä

 • Huolehtii oma-aloitteisesti omista/luokan vastuutehtävistä

 • Osoittaa luotettavuutta

 • Huolehtii opiskeluympäristöstään

 • Ottaa hyvin vastuuta omista/luokan vastuutehtävistä

 • Harjoittelee vielä siisteyttä ja tavaroista huolehtimista

 • Tarvitsee muistuttelua vastuutehtävien huolehtimisesta

 • Oma opiskeluympäristö sotkuinen

 • Välinpitämätön asenne omiin ja yhteisiin tavaroihin

 • Ei huolehdi omista/luokan vastuutehtävistä: esim. läksyt, omat jäljet

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit 4.-6.luokat

Arvosana

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit 4.-6.luokat

10

● Osoittaa motivaatiota sääntöjen ja toimintatapojen noudattamiseen

● Esimerkillinen puhe ja käytös

● Osoittaa sosiaalista taitavuutta

● Osoittaa positiivista ja joustavaa asennetta koulutyössä

● Ymmärtää ja huomioi erilaisuutta

● Puolustaa tarvittaessa kiusattua

● Ottaa vastuuta oppimisympäristöstä ja omista/luokan yhteisistä tehtävistä

9

● Noudattaa sääntöjä

● Asiallinen puhe ja käytös

● Osoittaa positiivista ja joustavaa asennetta koulutyössä

● Ymmärtää ja hyväksyy erilaisuutta

● Puolustaa tarvittaessa kiusattua

● Osallistuu yhteisvastuuseen

● Ei ole saanut rangaistuksia

8

● Noudattaa yleensä sääntöjä

● Asiallinen puhe ja käytös

● Osoittaa hyvää asennetta koulutyössä

● Käyttäytyminen ei häiritse työrauhaa

● Ymmärtää erilaisuutta

● Ei kiusaa

● Ottaa vastuun omasta oppimisympäristöstään

● Voi olla huomautuksia

7

● Käyttäytyminen häiritsee työrauhaa

● Harkitsematonta kielenkäyttöä

● Tarvitsee ohjausta yhteistyötaidoissa ja ristiriitatilanteissa

● Tarvitsee tukea vastuun ottamisessa omasta oppimisympäristöstä

● Pieniä rikkeitä

● On mahdollisesti saanut rangaistuksia

6

● Oppilaalla on runsaasti luvattomia poissaoloja

● Puhetapa on röyhkeä tai toista ihmistä halventava

● Käyttäytyminen häiritsee työrauhaa

● Suhtautuu välinpitämättömästi koulunkäyntiin (opiskelu, työvälineet, säännöt)

● On saanut rangaistuksia

5

● Kiusaa muita ja käyttäytyy väkivaltaisesti

● Rikkoo usein ja vakavasti koulun sääntöjä ja toimii epärehellisesti

● On saanut paljon rangaistuksia

● Voi rikkoa yhteistä omaisuutta

4

● Koulun kurinpitokeinot ja rangaistukset eivät vaikuta

● Kiusaa muita ja käyttäytyy väkivaltaisesti

● Voi rikkoa yhteistä omaisuutta

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet