Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Koulussamme laaditaan oppilaille tarvittaessa oppimissuunnitelma. Opettaja kirjaa sen oppilaan kanssa yhteistyössä syyslukukauden alussa, minkä jälkeen se julkaistaan oppilaan huoltajille. Vuodenvaihteessa käydään arviointikeskustelut oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Kevätlukuvuoden päätteeksi oppilas saa lukuvuositodistuksen. Huoltajilla ja oppilaalla on lukuvuoden aikana, milloin vain mahdollisuus keskustella oppimisen arvioinnista oppilasta opettavien opettajien ja/ tai koulunjohtajan kanssa.

Koulun toimintakulttuuriin kuuluva yksilökohtainen eriyttäminen edellyttää opettajilta selkeitä arvioinnin perusteita ja myös avointa keskustelua siihen liittyvistä arviointikäytänteistä. Oppilas voi edetä ajallisesti, tavoitteellisesti ja sisällöllisesti täysin omaa polkuaan, kunhan polku noudattelee tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa. Friisilän koulussa käydään säännöllisesti keskustelua arvioinnin perusteista ja arviointikäytänteistä opettajien kanssa. Arvioinnin perusteet käydään huoltajien ja oppilaiden kanssa läpi lukuvuoden alussa ja niihin palataan aina tarpeen mukaan. Jaksoon liittyvät tavoitteet ja arvioinnin perusteet keskustellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Opettajan tehtävänä on käyttää erilaisia arviointimenetelmiä. Oppilaille tulee antaa mahdollisuus osoittaa omaa osaamistaan monipuolisesti. Monipuolinen näyttö voi olla mm. osallistumista opetuskeskusteluun, tuntiaktiivisuutta, esitelmien valmistamista, vihkotyöskentelyä sekä osallistumista pari- ja ryhmätyöskentelyyn, näytelmiä, kuva- ja äänimateriaalia. Jaksoon liittyvät testit tai kokeet oppilas voi vaihtoehtoisesti suorittaa joko kirjallisesti tai suullisesti, oppilaan osaamiseen liittyvää tietoa voidaan kerätä myös sähköisillä lomakkeilla. Oppilas voi osoittaa omaa osaamista myös omatoimisilla lisätehtävillä.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamisen periaatteissa otetaan huomioon oppilaan ikätaso. Itse- ja vertaisarviointia harjaannutetaan ensimmäisestä vuosiluokasta lähtien. Arviointitaitoja harjoitellaan ja toteutetaan jatkuvasti eri tavoin, että oppilaan kiinnostus omaan oppimiseen herää ja vahvistuu.  Oppimisen suunnittelulla on merkitystä oppilaan motivaatioon oppimista kohtaan. Opettajan tehtävänä on tukea ja auttaa, ikätaso huomioiden, oppilasta oppimisen suunnittelussa. Oppilas oppii itsearviointitaitoja aikuisten ja vertaisten antaman monipuolisen ja jatkuvan palautteen tuella.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Friisilän koulussa on laadittu yhteistyössä oppilaiden kanssa ”Hyvän arjen kriteerit”. Ne käydään läpi luokissa lukuvuoden alussa ja niihin palataan aina tarpeen mukaan.

Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa ja huoltajiin ollaan tarvittaessa yhteydessä. Käyttäytymistä arvioidaan myös oppilaan ja huoltajan kanssa arviointikeskusteluissa. Lisäksi oppilas arvioi itse omaa käyttäytymistään ja toimintaansa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet