Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Eestinkallion koulussa käyttäytymisen arvioinnissa käytetään koulun omia käyttäytymisen kriteereitä vuosiluokille 1-3 ja 4-6. Käyttäytymisen arviointikriteerit pohjautuvat koulun kasvatustavoitteisiin, toimintakulttuuriin ja järjestyssääntöihin. 

Käyttäytymisen arvioinnissa huomioidaan erityisesti toisten kannustava huomioonottaminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen. Käyttäytymisen arviointi ei vaikuta oppiaineiden arviointiin. 

  

Käyttäytymisen taidot vuosiluokilla 1-2 

  

Hyvät tavat (kohtelias ja ystävällinen käytös koulussa ja kotimatkalla, tervehtiminen, hyvät ruokailutavat) 

”Kunnioitan itseäni ja muita ja käyttäydyn kohteliaasti kaikkia kohtaan” 

”Tervehdin ja kohtelen kaikkia ystävällisesti” 

”Ruokalassa noudatan lautasmallia ja hyviä ruokailutapoja” 

”Käyttäydyn koulumatkalla ystävällisesti” 

”Liikun koulun sisätiloissa rauhallisesti. Otan toiset huomioon.” 

  

Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen (koululaisena olemisen harjoittelu, sääntöjen ja ohjeiden mukaan toimiminen) 

”Toimin annettujen ohjeiden mukaan” 

”Tulen kouluun ajoissa ja tuon mukanani tarvittavat välineet” 

”Osallistun opetukseen ja oppimistehtävien tekemiseen sekä teen läksyt” 

”Käytän mobiililaitteita koulussa yhteisten ohjeiden mukaisesti” 

”Jätän vaaralliset tai vaaralliselta näyttävät esineet kotiin” 

  

Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen (sosiaaliset taidot, yhteistyötaito) 

”Autan kaveria tarvittaessa” 

”En kiusaa” 

”Arvostan omaa ja toisten työtä” 

”Otan kaikki mukaan leikkiin” 

  

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen (ympäristöstä ja tavaroista huolehtiminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot) 

”Palautan astiat ja ruokailuvälineet palautuslinjalle ja huolehdin osaltani ruokalan siisteydestä” 

”Maistan kaikkia ruokia” 

”Pidän huolta omista ja yhteisistä koulun tavaroista ja tiloista” 

”En käytä ulkokenkiä sisällä” 

”Siivoan työskentelyn jälkeni” 

”Noudatan liikennesääntöjä” 

”Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan kuvia ja sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat” 

  

  

 

Käyttäytymisen taidot vuosiluokalla 3

Hyvät tavat (tervehtiminen, itsesäätely: tunteet ja tilanteet, vahvuudet) 

”Kunnioitan itseäni ja muita ja käyttäydyn kohteliaasti kaikkia kohtaan” 

”Tervehdin ja kohtelen kaikkia ystävällisesti” 

”Ruokalassa noudatan lautasmallia ja hyviä ruokailutapoja” 

”Käyttäydyn koulumatkalla ystävällisesti” 

” Liikun koulun sisätiloissa rauhallisesti. Otan toiset huomioon” 

  

Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen (ohjeiden kuuntelu, ymmärrys ja toteutus sekä vaarallisten esineiden tunnistaminen) 

”Toimin annettujen ohjeiden mukaan” 

”Tulen kouluun ajoissa ja tuon mukanani tarvittavat välineet” 

”Osallistun opetukseen ja oppimistehtävine tekemiseen ja teen läksyt” 

” Käytän mobiililaitteita koulussa yhteisten ohjeiden mukaisesti” 

”Jätän vaaralliset ja vaaralliselta näyttävät esineet kotiin” 

  

Toisten myönteinen ja kannustava huomioonottaminen (vertais- ja itsearviointi, palautteen käsittely, haasteiden käsittely) 

”Autan kaveria tarvittaessa” 

” En kiusaa” 

”Arvostan omaa ja toisten työtä” 

”Otan kaikki mukaan leikkiin” 

  

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen (mediataidot, ruokailutaidot, ajan käytön hallinta / kello / ajan ymmärrys sekä oman ja yhteisen vastuun ymmärrys) 

”Palautan astiat ja ruokailuvälineet palautuslinjalle ja huolehdin omalta osaltani ruokalan siisteydestä” 

”Maistan kaikkia ruokia” 

”Pidän huolta omista ja yhteisistä koulun tavaroista ja tiloista” 

”En käytä ulkokenkiä sisällä” 

”Siivoan työskentelyn jälkeni” 

”Noudatan liikennesääntöjä” 

”Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan kuvia ja sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat” 

  

  

Käyttäytymisen arviointikriteerit vuosiluokilla 4-6 

10 (erinomainen) 

Käyttäytymisen arvioitava alue 

Arvioinnin kriteeri 

Hyvät tavat 

  

  

Oppilaan käyttäytyminen on oma-aloitteisesti esimerkillistä. Oppilas suhtautuu myönteisesti koulunkäyntiin. 

Sääntöjen noudattaminen 

  

Oppilas noudattaa esimerkillisesti sääntöjä ja ohjeita. 

Toisen huomioiminen 

  

Oppilas on yhteistyökykyinen, vastuuntuntoinen, kohtelias, auttavainen ja yhteishenkeä rakentava. Oppilas ottaa esimerkillisesti huomioon toiset. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä. 

Ympäristöstä huolehtiminen 

  

Oppilas ottaa esimerkillisesti huomioon ympäristönsä ja toimii vastuullisesti ja huolehtii tehtävistään ja tavaroistaan. 

  

9 (kiitettävä) 

Käyttäytymisen arvioitava alue 

Arvioinnin kriteeri 

Hyvät tavat 

  

  

Oppilaan käyttäytyminen on hyvien tapojen mukaista. Hän on kohtelias ja yhteistyökykyinen. Oppilas suhtautuu myönteisesti koulunkäyntiin. 

Sääntöjen noudattaminen 

  

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita. 

Toisen huomioiminen 

  

Oppilas on huomaavainen ja auttavainen ja tukee omalta osaltaan yhteishenkeä. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä. 

Ympäristöstä huolehtiminen 

  

Oppilas suhtautuu myönteisesti ja vastuullisesti koulukavereihinsa ja -ympäristöönsä ja huolehtii tehtävistään ja tavaroistaan. 

 

 

8 (hyvä) 

Käyttäytymisen arvioitava alue 

Arvioinnin kriteeri 

Hyvät tavat 

  

  

Oppilas käyttäytyy yleensä hyvin. Oppilas suhtautuu myönteisesti koulunkäyntiin. Oppilas on rehellinen ja luotettava. Oppilas käyttäytyy tilanteiden vaatimalla tavalla. 

Sääntöjen noudattaminen 

  

Oppilas noudattaa pääsääntöisesti koulun sääntöjä ja erottaa oikean ja väärän. 

Toisen huomioiminen 

  

Oppilas ottaa yleensä huomioon toiset ja on yhteistyökykyinen. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä. Oppilas osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa. 

Ympäristöstä huolehtiminen 

  

Oppilas suhtautuu myönteisesti ja arvostavasti ympäristöönsä ja huolehtii tehtävistään ja tavaroistaan. 

  

7 (tyydyttävä) 

Käyttäytymisen arvioitava alue 

Arvioinnin kriteeri 

Hyvät tavat 

  

  

Oppilas noudattaa hyviä tapoja sekä sääntöjä ja ohjeita valikoiden. Oppilas unohtaa toisinaan hyvät käytöstavat. 

Oppilas tarvitsee jonkin verran aikuisen tukea pystyäkseen rehelliseen ja luotettavaan käyttäytymiseen. 

Sääntöjen noudattaminen 

  

Oppilas tarvitsee välillä aikuisen ohjausta ja tukea sääntöjen ja ohjeiden noudattamisessa sekä oikean ja väärän erottamisessa. 

Toisen huomioiminen 

  

Oppilas ottaa huomioon toiset vaihtelevasti ja harjoittelee yhteistyötaitoja. 

Oppilas ymmärtää käyttäytymisessään ja toisten huomioimisessa olevan puutteita ja pyrkii korjaamaan niitä. 

Oppilaalla on toisinaan vaikeuksia toimia toisten kanssa. 

Ympäristöstä huolehtiminen 

  

Oppilas suhtautuu vaihtelevasti ympäristöstä huolehtimiseen. Oppilaalla on jonkin verran huolimattomuutta tavaroista huolehtimisessa. 

6 (välttävä) 

Käyttäytymisen arvioitava alue 

Arvioinnin kriteeri 

Hyvät tavat 

  

  

Oppilas käyttäytyy huonosti ja välinpitämättömästi. 

Hyvin tapojen ja sääntöjen noudattaminen on oppilaalle vaikeaa. 

Oppilas tarvitsee paljon aikuisen tukea pystyäkseen toimimaan rehellisesti ja luotettavasti. 

Sääntöjen noudattaminen 

  

Yhteisten käyttäytymissääntöjen noudattaminen on oppilaalle useimmiten vaikeaa. 

Oppilas ei arvosta koulun sääntöjä. Oppilas asennoituu koulutyöhön kielteisesti. Oppilas vaatii toistuvaa aikuisen ohjausta sääntöjen noudattamiseen sekä oikean ja väärän erottamiseen. 

Toisen huomioiminen 

  

Oppilas ottaa toiset huomioon harvoin. 

Oppilas tulee vaihtelevasti toimeen muiden kanssa. 

Oppilas on epäkohtelias ja aiheuttaa epäsopua. 

Oppilas arvostaa harvoin omaa tai toisen työtä. 

Ympäristöstä huolehtiminen 

  

Oppilas laiminlyö tehtävistään, tavaroistaan ja ympäristöstään huolehtimista. 

Oppilas ei kanna vastuuta tekemisistään. 

 

5 (heikko) 

Käyttäytymisen arvioitava alue 

Arvioinnin kriteeri 

Hyvät tavat 

  

  

Oppilas ei noudata hyviä tapoja tai ohjeita. 

Oppilas asennoituu koulutyöhön kielteisesti. 

Sääntöjen noudattaminen 

  

Oppilas ei hyväksy yhteisiä sääntöjä eikä noudata niitä. Oppilas ei erota oikeaa ja väärää. 

Oppilas rikkoo jatkuvasti koulun sääntöjä. 

Toisen huomioiminen 

  

Oppilas ei ota toisia huomioon. 

Oppilas ei kykene yhteistyöhön muiden kanssa. 

Ympäristöstä huolehtiminen 

  

Oppilas suhtautuu kielteisesti kouluympäristöönsä ja vahingoittaa ympäristöään toistuvasti ja tahallisesti. 

  

 

 

4 (hylätty) 

Käyttäytymisen arvioitava alue 

Arvioinnin kriteeri 

Hyvät tavat 

  

  

Oppilas käyttäytyy normaaliin kouluympäristöön sopimattomasti. 

Oppilas ei kykene toimimaan hyvien tapojen mukaisesti. 

Sääntöjen noudattaminen 

  

Oppilas ei kykene noudattamaan annettuja ohjeita ja sääntöjä. 

Oppilas ei erota oikeaa ja väärää. 

Toisen huomioiminen 

  

Oppilas ei ota toisia huomioon lainkaan, ei tule heidän kanssaan toimeen eikä hallitse itseään. 

  

Ympäristöstä huolehtiminen 

  

Oppilas ei huomioi ympäristöään lainkaan. 

Oppilaiden ja huoltajien kanssa käydään läpi koulun arvot, kasvatusperiaatteet ja arvioinnin tavoitteet lukuvuoden aikana. 

Oppilailla on mahdollisuus osallistua kasvatustavoitteiden ja käyttäytymistä koskevien tavoitteiden asettamiseen yhdessä opettajien ja muiden oppilaiden kanssa ikätasolleen sopivasti. 

Kasvatuskeskusteluissa huoltajien on mahdollista tuoda ilmi oppilaan henkilökohtaisia ja käyttäytymistä koskevia tavoitteita. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet