Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Auroran koulu OPS

Arviointi Aurorassa

Painotamme arvioinnissa oppimisprosessia kokonaisuutena suunnittelusta loppuarviointiin. Oppilas harjoittelee antamaan ja saamaan ohjaavaa palautetta omasta ja muiden töistä. Monipuolisia arviointimenetelmiä ovat esimerkiksi oppimispäiväkirjat, portfoliot, itsearvioinnit, vertaispalautteet, erilaiset tuotokset yksin ja ryhmässä sekä suulliset ja kirjalliset kokeet. Monipuolisten arviointimenetelmien avulla varmistetaan, että jokainen oppilas saa mahdollisuuden näyttää omaa osaamistaan mahdollisimman laajasti.

Arviointikäytänteet ovat yhteisesti sovittuja ja kaikkien tiedossa.

Oppilas saa säännöllisesti ohjaavaa ja kannustavaa palautetta työskentelystään.

Väliarviointi toteutetaan joulu-helmikuussa arviointikeskusteluna. Keskusteluun osallistuvat oppilaan ja opettajan lisäksi mahdollisuuksiensa mukaan myös huoltajat. Arviointikeskustelussa arvioidaan oppilaan edistymistä käyttäytymisessä, työskentelytaidoissa ja eri oppiaineissa.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Auroran koulu OPS

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamisen periaatteet muodostuvat eri luokka-asteilla siten, että niistä syntyy jatkumo. Oppilas harjoittelee antamaan ja saamaan ohjaavaa palautetta omasta ja muiden töistä.

Arviointikäytänteet ovat yhteisesti sovittuja ja kaikkien tiedossa.

Oppilas saa säännöllisesti ohjaavaa ja kannustavaa palautetta työskentelystään.

Väliarviointi toteutetaan joulu-helmikuussa arviointikeskusteluna. Keskusteluun osallistuvat oppilaan ja opettajan lisäksi mahdollisuuksiensa mukaan myös huoltajat. Arviointikeskustelussa arvioidaan oppilaan edistymistä käyttäytymisessä, työskentelytaidoissa ja eri oppiaineissa.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itse- ja vertaisarviointia toteutetaan eri luokka-asteilla. Itse- ja vertaisarvioinnissa otetaan huomioon ikätaso, erilaiset työtavat ja monipuoliset arvioinnin toteuttamisen menetelmät.

Positiivisen pedagogiikan merkitys arvioinnissa

Koulun ilmapiiri ja sosiaaliset vuorovaikutussuhteet vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijoina. Käsittelemme lasten vahvuuksia väliarvioinnin arviointikeskustelussa. Palautteen antamisessa kiinnitämme huomiota oppilaiden onnistumisiin, osaamiseen ja kehittymiseen. Keskustelulla ja palautteen antamisella pyritään ohjaamaan ja vahvistamaan oikeanlaista toimintaa, käyttäytymistä ja oppimista. Yhdessä sovitaan tavoitteet kehitettävien taitojen vahvistamiseksi.

Oppilaita tuetaan rakentamaan myönteistä kuvaa itsestään oppijana ja yksilönä. Hyväntahtoista ja ystävällistä käytöstä arvostetaan, epäasialliseen käytökseen puututaan. Vuorovaikutusta ja hyviä käytöstapoja opetellaan ja opetetaan. Koulun aikuisten toisiaan kohtaan osoittama arvostava yhteistyö toimii esimerkkinä oppilaille.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Auroran koulu OPS

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun arvoihin, kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin.

Koulun kasvatustavoitteet ja käyttäytymiselle asetettavat tavoitteet käydään lukuvuosittain läpi oppilaiden kanssa luokissa. Vuosittaisessa arviointikeskustelussa käydään oppilaan kanssa läpi käyttäytymisen arviointiin liittyviä asioita ja asetetaan tarvittaessa tavoitteita. Myös huoltajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Auroran koulun järjestyssäännöt on tehty yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Käyttäytymisen arviointiin liittyviä asioita on mahdollista käydä läpi koulun erilaisissa tapaamisissa, esim. ensimmäisen luokan kasvatuskumppanuuskeskustelussa sekä muissa koulun palavereissa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet