Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Aarnivalkean koulun OPS

Arviointi tapahtuu aina suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja siinä on vahvasti mukana positiivisen kasvatuksen näkökulma. Koulussamme arviointikulttuuria kehitetään aktiivisesti opettajien välisellä yhteistyöllä ja oppilaita osallistamalla. Arviointi on kiinteä osa arkipäivän oppimistilanteita.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Aarnivalkean koulu OPS

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Arviointi kuuluu olennaisena osana oppimisjakson suunnitteluun. Ennen oppimisjaksoa opettajat suunnittelevat yhteistyössä, millä keinoin juuri siinä kyseisessä jaksossa oppimista havainnoidaan ja osoitetaan. Suunnittelu pohjautuu aiempien jaksojen työtapojen ja oppimisympäristöjen toimivuuden arviointiin. Arviointimenetelmien valinnan suunnittelussa myös oppilaat ovat mukana ikätasonsa mukaan. Arvioinnin kautta oppilaita ohjataan huomaamaan omat vahvuutensa ja itselleen ominaiset tavat oppia. Monipuolisten arviointimenetelmien käyttö tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestään oppijana ja edistää halua oppia uutta ja kykyä asettaa itselleen tavoitteita.

 

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Itse- ja vertaisarviointitaitoja harjoitellaan alkuopetuksesta lähtien osana oppimistilanteita. Itsearviointi on olennainen osa oppimisjaksoa kaikilla luokka-asteilla. Ylemmillä luokilla itsearviointi antaa pohjaa omien tavoitteiden asettamiselle. Itsearviointia dokumentoidaan eri tavoin säännöllisesti esimerkiksi oppilaan omaan portfolioon. Itsearvioinnissa ja sen dokumentoinnissa voidaan hyödyntää myös digitaalisia oppimisympäristöjä (esim. Fronter).  

Koulussamme on käytössä yhteiset itsearviointilomakkeet, joita käytetään mm. arviointikeskustelun yhteydessä.

Vertaisarvioinnissa painopiste on toisen osaamisen huomaamisessa ja myönteisen palautteen antamisessa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Aarnivalkean koulu OPS

Aarnivalkean koulussa yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa laaditut käyttäytymisen tavoitteet ja niihin liittyvät harjoiteltavat taidot ovat:

Tavoitteet/osa-alueet

Ystävällinen ja kohtelias käytös sekä hyvät tavat

Toisten myönteinen ja kannustava kohtaaminen 

Sääntöjen ja sovittujen toimintatapojen noudattaminen

Vastuu ympäristöstä ja yhteisistä asioista

Toiminnan kuvaus:

 

Miten tavoitteiden toteutuminen näkyy käyttäytymisessä?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taito

-sopeutua erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja käyttäytyä niissä kohteliaasti

- käyttäytyä kunnioittavasti koulun aikuisia ja lapsia kohtaan

- tervehtiä kaikkia

- kiittää

- kuunnella

- odottaa omaa vuoroa

- pyytää ja antaa anteeksi

- puhua asiallisesti

-toimia ruokalassa 

Taito

-työskennellä erilaisissa ryhmissä

-antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta

-säädellä omaa käytöstään

-olla reilu ja hyvä kaveri

-kannustaa toista

-ottaa kaikki huomioon

-auttaa toisia

Taito

-noudattaa yhteisiä sääntöjä

-toimia ohjeen mukaan

-antaa työrauha itselle ja muille

-toimia sinnikkäästi

Taito

-pitää huolta omista ja yhteisistä tavaroista ja asioista

-pitää huolta ympäristön siisteydestä

-ymmärtää kestävän kehityksen merkitys

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet