Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Opiskelussa pyritään tavoitteelliseen työskentelyyn. Oppiaineiden tavoitteet tehdään oppilaille selkeiksi. Keskustellen kannustetaan oppilaita asettamaan omia tavoitteita.

Opettaja tarjoaa huoltajille mahdollisuuden keskustella tavoitteista ja arvioinnista esimerkiksi arviointikeskustelun yhteydessä.

Opettajat käyvät keskenään arvioinnin perusteisiin liittyvää keskustelua luokka-asteittain ja koko työyhteisön kesken.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Oppimista ja osaamista arvioidaan eri oppiaineissa niihin soveltuvilla tavoilla. Oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin. Oppilaan osaamista arvioidaan erilaisilla arviointimenetelmillä, esimerkiksi erilaisilla suorituksilla oppitunneilla, kirjallisilla kokeilla, yksilö-, pari- tai ryhmänäyttönä, suullisena näyttönä, ryhmätöillä, esseillä, projektitöillä, oppimispäiväkirjoilla tai videoilla.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Jokaisessa oppiaineessa käytetään itse- ja vertaisarviointia säännöllisesti. Oppilaita ohjataan antamaan ja ottamaan vastaan palautetta. Oppilaiden kanssa harjoitellaan positiivisen ja rakentavan palautteen antamista. 

Arvioinnista tiedottamisen muodot sekä yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta

Huoltajat pidetään ajan tasalla arvioinnin eri muodoista ja aikatauluista säännöllisesti esimerkiksi Wilma-viesteillä ja tiedotteilla, vanhempaintapaamisissa, vanhempainilloissa tai tarvittaessa HOJKS- tai muissa palavereissa.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet

Koulussamme kasvamme yhdessä arvostamaan toisiamme, löytämään omat vahvuutemme ja toimimaan kestävän elämäntavan mukaisesti. Koulussamme arvostetaan hyviä käytöstapoja. Hyvän käytöksen tavoitteet perustuvat toisten kunnioittamiseen ja koulun järjestyssääntöihin.

Oppilaat keskustelevat käyttäytymisen arvioinnista opettajan ohjaamana sekä luokkakohtaisesti (esimerkiksi tekemällä luokan säännöt) että henkilökohtaisesti (opettajan ohjauksessa) sekä oppilaskuntatyöskentelyn kautta.  

Oppilasta opettavat opettajat arvioivat oppilaan käyttäytymistä yhdessä. Opettaja käyttää apunaan seuraavia kriteerejä määritellessään käytösnumeron. Hän arvioi oppilaan käyttäytymistä kokonaisuutena. Tarvittaessa hän esittää oppilaalle ja huoltajalle perustelut käyttäytymisen arvioinnista.

Arvosana

Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen

Hyvät tavat

Yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattaminen

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen

10

Arvostaa erilaisuutta: kunnioittaa toisten oikeutta olla oma itsensä. Edistää omalla toiminnallaan myönteistä opiskeluilmapiiriä ja yhteisiin tavoitteisiin pääsemistä.

Ymmärtää yhteiselämän periaatteet ja hyvän käytöksen merkityksen ja haluaa tietoisesti noudattaa niitä.

Kielenkäyttö on kohteliasta ja tilanteeseen sopivaa.

On sisäistänyt sekä koulun säännöt että ihmisten yhteiselämän moraaliset periaatteet ja noudattaa niitä omasta halustaan.

Toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti koulupäivän aikana. Huolehtii aktiivisesti ympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä. On esimerkkinä muille ja edistää toiminnallaan ympäristöstä huolehtivaa käyttäytymistä. Huolehtii esimerkillisesti koulutarvikkeista ja koulun välineistä.

9

Käyttäytyy kohteliaasti ja huomioi toiset. Toimii rakentavasti ryhmätilanteessa ja kannustaa muita.

Tietää yhteiselämän ja hyvän käytöksen periaatteet ja noudattaa niitä. Kielenkäyttö on asiallista.

Tuntee koulun säännöt sekä yhteiselämän moraaliset periaatteet ja noudattaa niitä.

Toimii pääsääntöisesti vastuullisesti ja oma-aloitteisesti koulupäivän aikana. Huolehtii hyvin ympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä.

Huolehtii hyvin koulutarvikkeista ja koulun välineistä.

8

Huomioi toiset. Osaa toimia ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun omasta työstään. 

Noudattaa pääsääntöisesti hyviä käytöstapoja. Kielenkäyttö on pääsääntöisesti asiallista.

Noudattaa koulun sääntöjä ja pyrkii hyvään käytökseen.

Toimii usein vastuullisesti ja oma-aloitteisesti koulupäivän aikana. Huolehtii ympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä. Huolehtii koulutarvikkeista ja koulun välineistä.

 

7

Ei aina huomioi toisia ihmisiä ja häiritsee ajoittain koulutyötä. Tarvitsee ohjausta ryhmätyöskentelytaidoissa.

Pyrkii käyttäytymään hyvin, mutta ei aina pysty toimimaan kohteliaasti ja asiallisesti. Kielenkäyttö ei aina ole asiallista.

Tuntee koulun säännöt periaatteessa, mutta ei aina noudata niitä. Rikkoo joskus koulun sääntöjä, mutta ymmärtää toimineensa väärin. Pyrkii käyttäytymään hyvin.

 

Toimii melko usein vastuullisesti ja oma-aloitteisesti koulupäivän aikana. Huolehtii melko hyvin ympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä. Huolehtii melko hyvin koulutarvikkeista ja koulun välineistä.

 

6

Käyttäytyy toisia kohtaan epäasiallisesti. Tarvitsee apua oman toiminnan ohjauksessa.

Osoittaa välinpitämättömyyttä muita kohtaan. Käyttäytyy usein asiattomasti. Kielenkäyttö on usein epäasiallista.

Rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä.

Toimii harvoin vastuullisesti ja oma-aloitteisesti koulupäivän aikana.

On usein piittaamaton ympäristön siisteydestä, koulutarvikkeista ja työvälineistä.

5

Käyttäytyy loukkaavasti toisia kohtaan. Ei pysty toimimaan ryhmässä.

Ei kunnioita toisia. Käyttäytyy asiattomasti. Kielenkäyttö on epäasiallista ja toisia loukkaavaa.

Uhmaa koulun sääntöjä avoimesti. Oppilaalla on paljon koulun antamia rangaistuksia.

Ei toimi vastuullisesti. Tärvelee ja tuhoaa tahallisesti koulun omaisuutta ja koulun välineitä sekä oppimisympäristöä.

4

Oppilas ei ole ojennettavissa koulun keinoin.

 

Oppilas ei ole ojennettavissa koulun keinoin.

Oppilas ei ole ojennettavissa koulun keinoin.

 

Oppilas ei ole ojennettavissa koulun keinoin.

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Arviointi nivelkohdissa

Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

Toisen vuosiluokan lopulla oppimisen arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palautetta. Tavoitteena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana ja vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Usein on tarpeen arvioida ja suunnitella yhdessä myös oppilaan tarvitsemaa ohjausta ja tukea. Nivelvaihetta lähestyttäessä korostuu opettajan, oppilaan ja huoltajan välinen vuorovaikutus. On tärkeää, että oppilaan omat arviot ja toiveet sekä huoltajan näkemykset tulevat kuulluiksi.

Oppilaan oppimisprosessin kannalta keskeisiä, laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin perustuvia näkökulmia, joihin opettaja kiinnittää huomiota arvioidessaan oppilaan edistymistä ja antaessaan siitä palautetta oppilaalle ja huoltajalle, ovat

-          edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti kysymisen ja kuuntelemisen taidot, vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin,

-          edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä, sekä

-          edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä.

Lisäksi annetaan palautetta oppilaan opiskelun etenemisestä eri oppiaineissa. Lukuvuositodistuksessa ilmaistaan, onko oppilas saavuttanut kunkin oppiaineen tavoitteet hyväksyttävästi.

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

Kuudennen vuosiluokan aikana oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palautetta, esimerkiksi oppilaan, huoltajan ja opettajan välisessä keskustelussa. Palautteessa kiinnitetään huomiota erityisesti työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen. Oppilas tarvitsee tietoa myös edistymisestään oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. Arviointikäytänteet ja palautteen antaminen suunnitellaan niin, että oppilas ja huoltaja saavat monipuoliseen tietoon perustuvan käsityksen oppilaan oppimisen edistymisestä. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelumotivaation tukemiseen.

Kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa annettavaa arviointia varten kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin on määritelty valtakunnallisesti tavoitteista johdetut arviointikriteerit hyvää osaamista kuvaavalle sanalliselle arviolle tai numeroarvosanalle kahdeksan (8). Kriteerien avulla on kuvattu, millaista osaamista edellytetään tämän arvion tai arvosanan saavuttamiseksi. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan opettajan arvioinnin apuvälineitä. Sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja pohtii oppilaan edistymistä suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja osaamisen tasoa suhteessa valtakunnallisesti määriteltyihin arviointikriteereihin. Opettajan tulee käyttää näitä kriteerejä antaessaan oppilaalle sanallisen arvion tai numeroarvosanan kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistukseen. Oppilas saa hyvää osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Tason ylittäminen joissakin tavoitteissa voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joissakin muissa tavoitteissa.

Opettaja tiedottaa oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista tarpeen mukaan huoltajille heidän kanssaan sovitulla tavalla. Luokilla 1–5 välitodistuksen korvaa arviointikeskustelu, joka pidetään joulu–helmikuussa. Kuudesluokkalaisille annetaan numeerinen välitodistus.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Numeerinen välitodistus annetaan 6.–9.-luokkalaisille.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet