Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arviointi on jatkuvaa, koulun arjessa tapahtuvaa monipuolista toimintaa, joka tehdään aina yhteistyössä. Arvioinnin lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Mankkaanpuron koulussa jokaisena lukuvuonna suunnitellaan, jaetaan ja kehitetään yhteisiä arviointimenetelmiä ja niiden käyttöä. Lapsia osallistetaan arviointimenetelmien käyttöön ikäkauteen sopivalla tavalla.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Koulun arviointityö on jatkuvaa ja monipuolista sisältäen itse- ja vertaisarviointia. Jatkuva vuoropuhelu onnistumisista, edistymisistä ja kehittämiskohteista on oleellinen osa arviointityön arkea.

Jatkuvaa eli formatiivista palautetta annetaan koulutyön arjessa, oppimistilanteissa lapsille. Huoltajat saavat tietoa oppimisen edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta arviointikeskusteluissa ja lukuvuoden kuluessa muiden yhteistyökanavien kautta siten, että huoltajilla on riittävästi tietoa lapsen oppimisen tavoitteista, tuen tarpeista ja etenemisestä.

Mankkaanpuron koulussa 1.-6. luokilla toteutetaan arviointikeskustelu kalenterivuoden alussa.

Valinnaisaineet arvioidaan sanallisesti (4.-6. lk) kullekin valinnaisaineelle laadittujen tavoitteiden mukaisesti.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Mankkaanpuron koulun käyttäytymisen taitotaulukko

Käyttäytymisen taitotaulukko on laadittu yhteisyössä huoltajien, lasten ja lähikoulujen kanssa.

Mankkaanpuron koulun käyttäytymisen taitotaulukko sisältää tavoitteet hyvälle käyttäytymiselle.  

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet