Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Järvenperän koulu OPS

Opettaja kertoo oppiaineen tavoitteet ja arviointikriteerit. Oppilaiden kanssa käydään läpi keskustellen oppiaineen opiskelun tavoitteet ja arviointimenetelmät. Arviointimenetelminä käytetään esimerkiksi kokeita, valtakunnallisia kokeita, suullista osaamista, oppimispäiväkirjaa, projektitöitä ja tuntityöskentelyä. Arviointi on yksi tärkeä osa oppimisprosessia ja siihen tulee varata riittävästi aikaa.

Jokaisessa oppiaineessa toteutetaan oppilaiden itse- ja vartaisarviointia osana opetusta aktiivisesti lukuvuoden aikana. Oppiaineen sisällöistä, tavoitteista ja luonteesta riippuen itse- ja vertaisarviointia voidaan toteuttaa moninaisin tavoin. Itse- ja vertaisarviointimenetelmät ja niiden kehittäminen huomioiden oppilaiden ikävaiheen, on olennainen osa aineryhmien työtä. Lukukausittain jokainen opettaja pitää myös arviointikeskustelut vähintään kerran oppilaiden kanssa.

Itse- ja vertaisarvioinnissa lähdetään liikkeelle oppilaan vahvuuksista ja onnistumisista. Näin tuetaan oppilaan omistajuutta omasta oppimisestaan sekä itseohjautumisen valmiuksien vahvistumista. Jokainen opettaja kerää säännöllisesti myös palautetta oppilailta annetusta opetuksesta.

Opettajien velvollisuus on ylläpitää osaamistaan oppimisen arvioinnista. Oppimisen arviointia, sen eettisyyttä ja monipuolisuutta, käsitellään vuosittain opettajakunnan kesken.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Järvenperän koulu OPS - Opintojen aikainen arviointi

Oppilaat saavat syyslukukauden päättyessä välitodistuksen ja lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistuksen. 9. luokan päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen.

Sanallista palautetta annetaan kerran tai kahdesti lukuvuoden aikana arviointikeskusteluissa. Opettaja huolehtii siitä, että huoltajat tietävät, miten ja milloin sanallista palautetta on annettu. Valinnaisaineiden kuvaukset ja arvioinnin kriteerit löytyvät opetussuunnitelman liitteestä koulun internetsivuilla: linkki.

Monialaisten kokonaisuuksien arviointikriteerit:

Monialainen kokonaisuus toteutetaan koulussa vähintään kerran lukuvuoden aikana. Teema ja oppimisen tavoitteet määritellään kulloinkin erikseen. Myös kulloinkin osallistuvat oppiaineet huomioidaan arviointikriteerejä täsmennettäessä. Perusteena on, että monialainen kokonaisuus tukee päättöarvioinnin kriteerien mukaisen osaamisen harjaantumista. Arviointikriteerit nojaavat kunkin kokonaisuuteen osallistuvan oppiaineen tavoitteisiin. Tärkeää on tukea laaja-alaisen osaamisen taitojen vahvistumista. Keskiössä on oppilaiden itse- ja vertaisarviointi. Oppilaat asettavat itselleen tietojen ja taitojen oppimiselle tavoitteet, joiden toteutumista he arvioivat itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Lopullisen arvioinnin toteuttaa opettaja. Kokonaisuuden arvioinnissa huomioidaan oppilaan oppimisprosessi sekä tuotos. Kokonaisuudesta riippuen arviointia tehdään useassa eri oppiaineessa monipuolisia arvioinnin menetelmiä hyödyntäen. Oppilaat osallistuvat arvioinnin suunnitteluun alusta asti ja arvioivat oppimistaan yksilöinä ja ryhmässä opettajien suorittaman arvioinnin lisäksi.

Monialaisia teemoja opiskellaan vuosiluokittain ja mahdollisuuksien mukaan yhdessä riippumatta vuosiluokasta. Huomioimme oppilaiden vahvuudet ja tuemme hänen kasvuaan yhteisöllisyyteen.

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Järvenperän koulun käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Hyväksytty koulun johtokunnassa 16.5.2018

ARVOSANA

KRITEERIT 

 

10

 • antaa aina työrauhan muille

 • hoitaa tehtävänsä ja koulutyönsä mallikkaasti

 • noudattaa sääntöjä ja hyviä käytöstapoja

 • osallistuu ryhmän ja koulun toimintaan positiivisesti ja aktiivisesti (esim. luo ja edistää luokan myönteistä ilmapiiriä ja työrauhaa, toimii tukioppilaana, oppilaskunnassa, tempauksissa tai teemapäivinä)

 • puuttuu aktiivisesti kiusaamiseen, huomioi ryhmän ulkopuolelle jääneet

 • toimii rehellisesti ja luotettavasti

 • on reilu ja vastuuntuntoinen

 • auttaa ja kannustaa muita, on yhteistyökykyinen

 • hyväksyy erilaisuutta ja edistää aktiivisesti toiminnallaan suvaitsevaisuutta

 • huolehtii ympäristöstä ja kunnioittaa yhteistä sekä muiden omaisuutta

 

 

9

 • antaa aina työrauhan muille

 • hoitaa tehtävänsä ja koulutyönsä kiitettävästi 

 • noudattaa sääntöjä ja hyviä käytöstapoja

 • ei itse kiusaa ja puuttuu kiusaamiseen

 • toimii rehellisesti ja luotettavasti

 • on reilu ja vastuuntuntoinen

 • on yhteistyökykyinen 

 • hyväksyy erilaisuutta ja toimii suvaitsevaisesti toisia kohtaan

 • huolehtii ympäristöstä ja kunnioittaa yhteistä sekä muiden omaisuutta

 

8

 • perushyvän käyttäytymisen arvosana

 • antaa työrauhan muille

 • hoitaa tehtävänsä ja koulutyönsä (voi olla satunnaisia unohduksia tai myöhästymisiä, ei tarvitse moneen kertaan huomauttaa kännykän käytöstä tai ulkovaatteista)

 • ei toistuvia rangaistuksia, ei lintsaamista

 • huolehtii omista välineistään ja esim. ryhmätöissä hoitaa oman osuutensa

 • ei osallistu kiusaamiseen

 • toimii rehellisesti ja luotettavasti

 • on reilu ja vastuuntuntoinen

 • hyväksyy erilaisuutta

 • huolehtii ympäristöstä ja kunnioittaa yhteistä sekä muiden omaisuutta

7

 • saattaa toisinaan häiritä opetustilanteita

 • joskus puutteita tehtävien ja koulutyön hoitamisessa (esim. välineet tai läksyt ovat unohtuneet, käyttää luvatta puhelinta, myöhästymisiä)

 • joitakin koulun sääntöjen rikkomuksia (esim. poistuu koulun alueelta, päällysvaatteet oppitunnilla)

 • ei kykene ryhmätyöhön kaikkien kanssa (esim. sabotoi koko ryhmän toimintaa ja jättää oman osuutensa hoitamatta)

 • ei osallistu kiusaamiseen

 • voi olla epäasiallista kielenkäyttöä

 • ei aina siedä erilaisuutta

 • huolehtii yleensä ympäristöstä ja kunnioittaa yhteistä sekä muiden omaisuutta

 

6

 • häiritsee usein opetustilanteita (puhuu opettajan opetuksen päälle, huutelee ja kommentoi kesken opetuksen, kiroilee, ei pääse työskentelyssä alkuun)

 • usein puutteita tehtävien ja koulutyön hoitamisessa (esim. välineet usein unohtuneet ja läksyt toistuvasti tekemättä)

 • rikkoo sääntöjä (esim. lunttauksia, luvattomia poissaoloja, tupakointi)

 • kieltäytyy joskus yhteistyöstä muiden oppilaiden kanssa

 • saattaa osallistua kiusaamiseen

 • kielenkäyttö usein epäasiallista (esim. kiroilua ja ilkeää ihmisten ja asioiden kommentointia)

 • ei huolehdi ympäristöstä eikä kunnioita yhteistä tai muiden omaisuutta (esim. piirtelee pulpetteihin, roskaa)

 

5

 • häiritsee toistuvasti opetustilanteita

 • ei hoida tehtäviään eikä koulutyötään

 • rikkoo toistuvasti sääntöjä

 • ei kykene ryhmätyöhön, ei tule toimeen muiden kanssa 

 • kiusaa ja tukee aktiivisesti muiden kiusaamista

 • saattaa olla uhka muiden turvallisuudelle

 • kielenkäyttö epäasiallista

 • ei välitä ympäristöstä eikä kunnioita yhteistä tai muiden omaisuutta

 

4

 

 • suhtautuu kielteisesti kaikkeen koulun toimintaan

 • ei pysty työskentelemään luokassa tai ryhmässä

 • rikkoo jatkuvasti sääntöjä

 • toimii toisia kohtaa äärimmäisen epäkunnioittavasti ja loukkaavasti
  on jatkuvasti luvattomasti poissa koulusta

 • oppilaan on vaikeaa kontrolloida itseään ohjauksesta huolimatta

 • saattaa olla aggressiivinen ja holtiton

 • koulun tukitoimet ovat tehokkaasti käytössä, mutta tarvitsee silti vahvempaa tukea

 

 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Järvenperän koulun OPS

Järvenperän koulussa välitodistus voidaan tietyissä tilanteissa jättää antamatta. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi oppilaan sairastumisen takia, jolloin oppilaan terveydentila huomioiden voi olla tarkoituksen mukaista jättää välitodistus antamatta. Päätöksen asiasta tekee rehtori moniammatillisessa yhteistyössä kodin kanssa.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet