Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Soukan koulun ops

Soukan koulu

Arvioinnin on tarkoitus olla realistista, mutta silti kannustavaa. Arvioinnilla pyritään edistämään oppilaan kehittymistä ja ohjaamaan hänen työskentelyään. Huolehdimme siitä, että arviointi on avointa, tavoitteellista ja se huomioi oppilaan yksilöllisyyden. Arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat.

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Soukan koulun ops

Soukan koulu

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Soukan koulun arviointisuunnitelmaan on koottu erilaisia menetelmiä ja näkökulmia, joiden avulla varmistetaan, että arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön, ja että oppilaalla on mahdollisuus näyttää osaamistaan eri tavoin.

Opettaja käy oppilaiden kanssa läpi oppiaineessa käytettävät erilaiset arviointimenetelmät. Tässä yhteydessä oppilaiden kanssa keskustellaan arvioinnin monipuolisuuden merkityksestä ja yhteydestä oppilaan erilaisiin vahvuuksiin. Perinteisten arviointimenetelmien (mm. kirjalliset ja suulliset kokeet, pari- ja ryhmäkeskusteluna toteutettavat kokeet ja sähköiset kokeet) rinnalla toiminnalliset arviointimenetelmät tuovat lisäulottuvuutta arviointiin. Monipuolinen arviointi mahdollistaa oppilaan vahvuuksien huomioinnin. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osallistua uusien arviointimenetelmien ideointiin.

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen
Yhtenä arvioinnin kehittämisen kohteena on itsearviointi, jota harjoitellaan alkuopetuksesta alkaen erilaisten oppimistehtävien yhteydessä. Itsearvioinnin toteuttaminen voi vaihdella eri oppiaineissa. Itsearvioinnin välineenä voidaan käyttää portfoliota, projektiarviointia ja erilaisia itsearviointityökaluja.

Myös vertaisarviointia tehdään alkuopetuksesta lähtien säännöllisesti esimerkiksi kotitehtävien tai ryhmätöiden läpikäynnissä. Keskustellaan, miksi tultiin saatuihin tuloksiin ja miten työskentelyä voisi parantaa jatkossa. Taitojen karttuessa oppilaita ohjataan vähitellen arvioimaan myös työn prosessia. Oppilaita ohjataan palautteen annossa arvostavaan ja kunnioittavaan asennoitumiseen muita oppilaita kohtaan. Koulun itse- ja vertaisarviointia kehitetään koko ajan.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Soukan koulun ops

Soukan koulu

Käyttäytymisen arviointi perustuu koulun toimintakulttuuriin, kasvatustavoitteisiin sekä koulun järjestyssääntöihin, jotka on laadittu yhteistyössä oppilaiden kanssa.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet