Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivinen arviointi

Summatiivinen arviointi

Arvioinnin yleiset periaatteet

Arvioinnin periaatteista tiedotetaan huoltajille Wilman kautta syyslukukauden alkupuolella sekä kevätlukukauden loppupuolella. Lisäksi arvioinnista tiedotetaan tarpeen mukaan lukuvuoden aikana. Arvioinnin osalta yhteistyötä huoltajien kanssa tehdään pitämällä koko koulun yhteinen vanhempainilta syyslukukauden alussa sekä arviointikeskusteluissa, jotka käydään joulu-helmikuun välisenä aikana.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi perustuu neljälle tavoite alueelle, jotka ovat: hyvät tavat, yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen, toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen, ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen. Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit ovat opetussuunnitelman liitteenä.

Tavoite:

Mitä taitoa arvioidaan? 

5-6

7

8

9

10

Hyvät tavat: Noudatan hyviä tapoja koulussa ja koulun retkillä. Tervehdin, kiitän, pyydän anteeksi, hyvästelen kohteliaasti.  Kielenkäyttöni on asiallista ja tilanteeseen sopivaa: en kiroile enkä nimittele.  Ruokailutilanteissa  noudatan hyviä ruokailutapoja: käytän aterimia, annan ruokarauhan ja kiitän ruuasta.  Puhun koulussa kielellä jota kaikki seurassani olevat ymmärtävät. Selvitän ristiriitatilanteet rehellisesti ja korjaan omaa toimintaani tarvittaessa. 

1) Taitoa toimia ruokailutilanteissa 2) Taitoa kohdata ja huomioida koulukaverit
3) Taitoa puhua asiallisesti
4) Taitoa käyttäytyä erilaisissa tilanteissa
5) Taitoa selvittää ristiriitatilanteet

Muistan joitakin hyviä tapoja mutta toimin toimin harvoin hyvien tapojen mukaisesti.  

Ymmärrän, mitä hyvillä tavoilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan. Toisinaan yritän noudattaa niitä.

Toimin pääsääntöisesti hyvien tapojen mukaisesti koulun arjessa ja juhlassa.

Käyttäydyn hyvien tapojen mukaisesti koulun arjessa ja juhlassa. Edistän käyttäytymiselläni hyvää ilmapiiriä.

Edistän käyttäytymiselläni hyvää ilmapiiriä koulun arjessa ja juhlassa. Luon käytökselläni turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin.

Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen: Noudatan koulun ja oman luokkani sääntöjä ja toimintatapoja kouluarjessa ja koulun juhlissa. Noudatan koulussa sovittuja aikatauluja ja ohjeita. Työskentelen yhdessä muiden kanssa parhaani yrittäen ja annan muille työrauhan. 

1) Taitoa noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä,
2) Taitoa noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja
3) Taitoa huomioida muut luokkatyöskentelyssä   

Olen tietoinen että koulussa ja luokassani on sääntöjä mutta toimin harvoin niiden mukaisesti. Olen tietoinen sovituista aikatauluista, mutta en yleensä noudata niitä. Harjoittelen työrauhan antamista ja parhaani yrittämisen taitoa. 

Ymmärrän mitä säännöillä tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan ja yritän toisinaan noudattaa niitä. Myöhästelen yhteisesti sovituista aikatauluista. Harjoittelen useasti työrauhan antamista ja parhaani yrittämisen taitoa. 

Toimin pääsääntöisesti yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. Saavun ajoissa oppitunneille. Osaan pääsääntöisesti antaa työrauhan sekä itselleni että muille. 

Tiedän mitä sääntöjen ja toimintatapojen noudattaminen minulta vaatii ja toimin sen mukaan. Saavun ajoissa oppitunneille. Annan työrauhan sekä itselleni että muille ja kannustan muitakin siihen.

Toiminnallani ja esimerkilläni kannustan muitakin noudattamaan koulun sääntöjä ja toimintatapoja. Saavun ajoissa oppitunneille ja kannustan omalla esimerkilläni myös muita. Annan työrauhan sekä itselleni että muille ja kannustan muitakin siihen. Arvioin ja osaan perustella koulun sääntöjä ja toimintapoja ja minulla on ideoita miten käytänteitä voisi kehittää. 

Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen:              Huomioin luokkatoverini kuuntelemalla,  kannustamalla ja auttamalla tarvittaessa. Osoitan puheillani ja teoillani kykeneväni arvostamamaan erilaisia mielipiteitä. Suhtaudun arvostavasti, ystävällisesti, myönteisesti ja reilusti koulutovereihin sekä koulun aikuisiin. 

1) Taitoa ottaa vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista,
2) taitoa suhtautua arvostavasti, ystävällisesti, myönteisesti, reilusti ja arvostavasti koulutovereihin sekä koulun aikuisiin

Tiedän tapoja huomioida toisia myönteisesti ja kannustavasti mutta toimin harvoin niiden mukaisesti. Suhtautuminen luokkatovereihin ja koulun aikuisiin on usein epäasiallista. 

Ymmärrän mitä myönteinen ja kannustava huomioonottaminen tarkoittaa ja harjoittelen sitä kouluarjessa. Suhtautuminen luokkatovereihin ja koulun aikuisiin on toisinaan  epäasiallista. 

Toimin pääsääntöisesti muita kohtaan myönteisesti ja kannustavasti. Suhtautuminen luokkatovereihin ja koulun aikuisiin on pääsääntöisesti asiallista. 

Osoitan puheillani ja teoillani että osaan huomioida luokkatovereitani myönteisesti, kannustavasti ja arvostavasti. Suhtautuminen luokkatovereihin ja koulun aikuisiin on yleensä esimerkillisen  myönteistä ja reilua.  

Edistän  omalla esimerkilläni koulutovereiden myönteistä, kannustavaa ja arvostavaa kohtaamista.  Kannustan omalla toiminnallani myös muita suhtautumaan luokkatovereihin ja koulun aikuisiin on myönteisesti ja reilusti.  

Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen: Huolehdin omalta osaltani, että oma paikkani luokassa ja luokkahuone pysyy siistinä. Huolehdin vaatteeni ja kenkäni siististi naulakkoon. Pidän omalta osaltani koulun yhteiset tilat naulakot, käytävät ja ruokalan siistinä. Käytän huolellisesti koulun yhteisiä välineitä, esimerkiksi tietokoneita, padejä, liikuntavälineitä, käsityövälineitä, soittimia.  Toimin vastuullisesti ja ajattelen valintoja tehdessä myös ympäristöä. Ymmärrän kouluruoan arvon ja vältän ruuan poisheittämistä. Lajittelen ja kierrätän koulun ohjeiden mukaisesti.    

1) Taito pitää huolta omasta ja yhteisen työskentely-ympäristön siisteydestä,
2) Taitoa pitää koulun yhteisistä tiloista ja välineistä huolta,
3) Taito toimia vastuullisesti eri tilanteissa (esim. ruokailutilanteissa ruuan pois heittämisen välttäminen, ruokapaikan siistiksi jättäminen, kierrättäminen)

Tiedän  tapoja pitää huolta oman ja yhteisen työskentely-ympäristön siisteydestä mutta toimin harvoin edistääkseni sitä. Tiedän, että työskentelemme koulussa yhteisissä tiloissa ja yhteisillä välineillä mutta en toimi tiloissa ja yhteisillä välineillä vastuullisesti. Harjoittelen vastuulliseen elämäntapaan kasvamista. 

Ymmärrän tapoja pitää huolta oman ja yhteisen työskentely-ympäristön siisteydestä ja toisinaan omalla toiminnallani editän sitä. Ymmärrän, että työskentelemme koulussa yhteisissä tiloissa ja yhteisillä välineillä mutta harjoittelen vielä toimintaa vastuullisesti. Ymmärrän mitä vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen koulussani tarkoittaa ja yritän toteutttaa sitä toisinaan. 

Toimin edistääkseni yhteisen ja oman työskentely-ympäristön siisteyttä. Käytän vastuullisesti koulun yhteisiä tiloja ja huolehdin yhteisistä välineistä. Ymmärrän mitä vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen koulussani tarkoittaa ja toteutan sitä käytännössä. 

Edistän omalla toiminnallani  yhteisen ja oman työskentely-ympäristön siisteyttä. Käytän vastuullisesti koulun yhteisissä tiloissa ja huolehdin yhteisistä välineistä. Ymmärrän mitä vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen koulussani tarkoittaa ja toteutan sitä käytännössä ja olen esimerkkinä myös muille. 

Edistän omalla toiminnallani  yhteisen ja oman työskentely-ympäristön siisteyttä. Käytän vastuullisesti koulun yhteisiä tiloja ja huolehdin yhteisistä välineistä. Kannustan omalla toiminnallani vastuulliseen elämäntapaan kasvamista koulussani ja toteutan sitä käytännössä ja olen esimerkkinä myös muille. Minulla on myös ideoita miten käytänteitä voisi kehittää. 

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet