Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Oppimisen arvioinnin tavoitteena on ohjata, tukea ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kehittää hänen itsearviointitaitojaan. Espoon perusopetuksen arviointikulttuuria ohjaa positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja realistista opetussuunnitelman perusteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Opettajan tehtävänä on varmistaa, että oppilaat ja huoltajat tietävät oppimisen ja arvioinnin tavoitteet sekä tavat, joilla oppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan.

Formatiivinen arviointi

Formatiivisella arvioinnilla ohjataan oppimista. Oppilaat saavat opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa oppimista ohjaavaa palautetta. Opettajan tehtävänä on tehdä oppilaan oppimisprosessi näkyväksi ohjaamalla ja avaamalla oppimisen solmukohtia. Ohjaaminen ja kannustaminen tarkoittavat sitä, että opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään oppimisen tavoitteet ja sekä kannustaa ja ohjaa häntä oikeaan suuntaan niiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on, että oppilas tulee tietoiseksi omasta oppimisprosessistaan ja oppii vaikuttamaan omaan oppimiseensa.

Luokilla 1–6 toteutetaan formatiivinen arviointikeskustelu. Luokilla 7-9 annettavaa numeerista välitodistusta täydennetään arviointikeskustelulla tai/ja muulla palautteella.

Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas ja opettaja/opettajat. Huoltajalle varataan mahdollisuus osallistua arviointikeskusteluun. Arviointikeskustelussa kiinnitetään huomiota oppilaan vahvuuksiin ja onnistumisiin oppijana sekä käsitellään oppimistavoitteita ja oppimisen edistymistä.

Summatiivinen arviointi

Kaikilla vuosiluokilla annettavan lukuvuositodistuksen ja yläkoulussa annettavan välitodistuksen lisäksi summatiivista arviointipalautetta voidaan antaa myös erilaisin tiedottein, todistuksin ja muilla tavoilla.

Arvioinnin yleiset periaatteet

Kouluissa käydään säännöllistä keskustelua arvioinnin perusteista ja arviointikäytänteistä opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa. On tärkeää käydä keskustelua heti lukuvuoden alussa. Koulussa varmistetaan, että oppilaiden erilaiset tarpeet ja tilanteet huomioidaan käyttämällä monipuolisia, joustavia ja tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Työskentelyn arviointi

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen tavoitteet määritellään koulussa yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Ne perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Espoossa huomioidaan erityisesti toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen sekä vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutenaan ja sitä arvioivat oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Vuosiluokilla 1–3 käyttäytyminen arvioidaan sanallisen arviointiasteikon mukaan ja arvio annetaan lukuvuositodistuksen liitteellä. Käyttäytymistä arvioidaan seuraavien osa-alueiden osalta:

Hyvät tavat
Yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen
Toisten myönteinen ja kannustava huomioon ottaminen
Ympäristöstä huolehtiminen ja vastuulliseen elämäntapaan kasvaminen.

Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Espoossa oppilaan opintojen edistymistä ja mahdollista tuen tarvetta arvioidaan jatkuvasti. Lukuvuoden tavoitteista suoriutumista arvioidaan alakouluissa arviointikeskustelussa ja yläkouluissa välitodistuksen antamisen yhteydessä arviointikeskustelussa tai/ja muulla palautteella. Mikäli on riski, että oppilas saa hylätyn arvosanan, tulee asiasta keskustella viipymättä oppilaan kanssa ja olla yhteydessä huoltajiin keskustelua ja toimenpiteiden sopimista varten.

Seuraavalle vuosiluokalle siirtämisestä ja luokalle jättämisestä päätettäessä otetaan huomioon lapsen etu. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle järjestetään hänelle soveltuva näyttömahdollisuus, joka voi sisältää erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttöjä. Näytöistä sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa. Erilliset näytöt järjestetään pääsääntöisesti hyvissä ajoin ennen kevätlukukauden päättymistä, mutta oppilaan edun niin vaatiessa, näyttö voidaan järjestää vielä lukuvuoden koulutyön päättymisen jälkeen.

Espoossa on mahdollista opiskella oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti. Tämä on pedagoginen toimenpide, jolla voidaan välttää esimerkiksi opintojen keskeytyminen ja luokalle jättäminen.

Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Yksittäistä oppilasta koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Espoossa on mahdollista opiskella oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti. Tämä on pedagoginen toimenpide, jolla voidaan välttää esimerkiksi opintojen keskeytyminen tai luokalle jättäminen. Sitä voidaan käyttää myös Suomeen ulkomailta palaavien oppilaiden ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksen järjestämisessä sekä lahjakkuutta tukevana menettelynä.

Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevan oppilaan opinto-ohjelma laaditaan opetussuunnitelman perusteissa olevien, oppiaineiden opetuksen tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden mukaan, vuosiluokkakokonaisuuksittain 1-2, 3-6 ja 7-9. Seuraavan vuosiluokkakokonaisuuden tavoitteisiin siirtyminen oppiaineessa edellyttää edellisen vuosiluokkakokonaisuuden tavoitteiden suorittamista hyväksytysti. Perusopetusasetuksen (§ 3) mukaisen keskimääräisen vuosittaisen vähimmäistuntimäärän tulee täyttyä kullakin vuosiluokalla. Myös Espoon tuntijaon mukaisen vähimmäistuntimäärän tulee täyttyä nivelkohdissa – toisen, kuudennen ja 9. vuosiluokan päättyessä.

Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevan oppilaan opinnoissa suoriutumista arvioidaan alakouluissa arviointikeskustelussa ja yläkouluissa välitodistuksen antamisen yhteydessä arviointikeskustelussa tai/ja muulla palautteella.

Mikäli opiskelu ei edisty oman opinto-ohjelman mukaisesti, tulee asiasta keskustella viipymättä oppilaan kanssa ja olla yhteydessä huoltajiin keskustelua ja toimenpiteiden sopimista varten. Summatiivinen arviointi tehdään oppilaan omaan opinto-ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaan. Oppilaan kyseisen lukukauden/lukuvuoden opinto-ohjelma tulee välitodistuksen/lukuvuositodistuksen liitteeksi.

Koko koulua tai opetusryhmää koskeva vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Jos koulu järjestää koko koulun tai opetusryhmän opetusta vuosiluokkiin sitomattomasti, se kuvaa opintokokonaisuudet opetussuunnitelmassaan Espoon tuntijaon sekä oppiaineille määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta. Koulun opetussuunnitelmassa kuvataan opintokokonaisuudet, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen asianomaisessa oppiaineessa. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevien oppilaiden opinnoissa suoriutumista arvioidaan alakouluissa arviointikeskustelussa ja yläkouluissa välitodistuksen antamisen yhteydessä arviointikeskustelussa tai/ja muulla palautteella.

Mikäli opiskelu ei edisty oman opinto-ohjelman mukaisesti, tulee asiasta keskustella viipymättä oppilaan kanssa ja olla yhteydessä huoltajiin keskustelua ja toimenpiteiden sopimista varten. Summatiivinen arviointi tehdään oppilaan omaan opinto-ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaan. Oppilaan kyseisen lukukauden/lukuvuoden opinto-ohjelma tulee välitodistuksen/lukuvuositodistuksen liitteeksi.

Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua on kuvattu tarkemmin opetussuunnitelman luvussa 5.4.

Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet vuosiluokilla 1-3 arvioidaan sanallisesti. Vuosiluokilla 4-9 ne valinnaiset aineet, jotka ovat laajuudeltaan alle kaksi vuosiviikkotuntia arvioidaan sanallisesti hyväksytty-merkinnällä ja ne valinnaiset aineet, jotka ovat laajuudeltaan kaksi vuosiviikkotuntia tai enemmän, arvioidaan numeroin.

Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, jonka suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa, tästä tulee mainita selvästi koulun opetussuunnitelmassa.

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluista oppiaineista annetaan sanallinen arviointi kaikilla vuosiluokilla.

Perusopetuksen päättöarviointi

Päättöarvosanan muodostaminen

Niiden oppiaineiden tavoitteiden osalta, joissa osaaminen on osoitettu hyväksytysti vuosiluokilla 7 ja 8, kerätään jälkikäteen lisänäyttöjä päättöarviointia varten vain siinä tapauksessa, ettei opettajalla ole riittävää tietoa oppilaan osaamisesta. Monipuolisilla arviointimenetelmillä sekä huomioimalla oppilaan mahdollinen tuen tarve, poissaolot tai tarve vaihtoehtoisille tavoille osoittaa osaamisensa varmistetaan, että riittävä näyttö oppilaan osaamisesta voidaan kerätä kyseisellä vuosiluokalla ennen lukuvuosiarviointia.

Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa

Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa

Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, jonka suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen päättöarvosanaa, tästä tulee mainita selvästi koulun opetussuunnitelmassa.

Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

Poissaolojen vaikutukset arviointiin

Erityisestä syystä oppilaalle voidaan myöntää lupa väliaikaiseen poissaoloon huoltajan hakemuksesta. Jos oppilaalle on myönnetty tilapäinen vapautus opetukseen osallistumisesta, koulun tehtävä on valvoa, ettei oppilas jää jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä luvallisen poissaolon aikana. Oppilaalle tulee laatia henkilökohtainen oppimissuunnitelma väliaikaisen poissaolon ajaksi. Oppimisen summatiivisen arvioinnin tulee perustua tavoitteiden saavuttamisesta osoitettuun monipuoliseen näyttöön myös luvallisesti poissa olevan oppilaan kohdalla.

Mikäli osaamisen näyttöihin tarvitaan täydennyksiä sairastumisen tai poissaolon vuoksi, mahdollisuudet lisänäyttöjen antamiseen tarjotaan ennen summatiivisen arvioinnin tekemistä. Lukuvuosiarvioinnin hyväksyttyjä arvosanoja ei voi jälkikäteen korottaa.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Todistukset

Espoossa on käytössä seuraavat yhteiset todistuspohjat:

  • lukuvuositodistus

  • välitodistus

  • erotodistus

  • päättötodistus

Seitsemänneltä vuosiluokalta alkaen oppilaille annetaan numeerinen välitodistus, jota täydennetään arviointikeskustelulla tai/ja muulla palautteella. Alakoulussa välitodistusta ei anneta, mutta koulu voi halutessaan antaa oppilaille kuudennella vuosiluokalla numeerisen välitodistuksen, jos se on kirjattu koulun omaan opetussuunnitelmaan.

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetukseen osallistumisesta annetaan lukuvuoden päättyessä erillinen todistus, eikä arviota merkitä väli- tai lukuvuositodistuksiin.

Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Arviointi on sanallista vuosiluokilla 1–3. Espoossa on käytössä arviointiasteikko, jota käytetään kaikkien sanallisesti arvioitavien oppiaineiden arvioinnissa. Sanallista arviointiasteikkoa käytetään myös käyttäytymisen arvioinnissa vuosiluokilla 1-3.

Vuosiluokilla 4–9 annetaan numeroarviointi. Numeroarviointia voi täydentää erillisellä liitteellä annettavalla sanallisella arvioinnilla.

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluista oppiaineista annetaan sanallinen arviointi kaikilla vuosiluokilla.

Jos oppilaan äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli, todistuksissa voidaan käyttää sanallista arviointiasteikkoa. Sanallista arviointiasteikkoa voi täydentää erillisellä liitteellä annettavalla sanallisella arvioinnilla. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada numeroarviointi, kun se on tarkoituksenmukaista

Oppilaan tulee saada riittävä ja realistinen tieto osaamisestaan kaikilla vuosiluokilla riippumatta siitä, annetaanko arviointi numeerisesti vai sanallisesti.

Lukuvuositodistus

Välitodistus

Seitsemänneltä vuosiluokalta alkaen annetaan numeerinen välitodistus, jota täydennetään arviointikeskustelulla tai/ja muulla palautteella. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas ja opettaja/opettajat. Huoltajalle varataan mahdollisuus osallistua arviointikeskusteluun. Arviointikeskustelussa kiinnitetään huomiota oppilaan vahvuuksiin ja onnistumisiin oppijana sekä käsitellään oppimistavoitteita ja oppimisen edistymistä.

Alakoulussa välitodistusta ei anneta, mutta koulu voi halutessaan antaa oppilaille kuudennella vuosiluokalla numeerisen välitodistuksen, jos se on kirjattu koulun omaan opetussuunnitelmaan.

Erotodistus

Perusopetuksen päättötodistus

Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistus

Espoossa erityisen tutkinnon suoritusmahdollisuus ja siitä annettavat todistukset koskevat kotiopetuksessa olevia oppivelvollisia ja perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaita.

Kotiopetuksessa olevat lapset ja nuoret, joiden oppivelvollisuuden edistymisestä heidän huoltajansa vastaavat, voivat suorittaa erityisessä tutkinnossa perusopetuksen oppiaineiden oppimääriä, perusopetuksen oppimäärän osittain ja/tai koko perusopetuksen oppimäärän. Suoritusmahdollisuus on siinä koulussa, jossa kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen edistymistä valvotaan. Kotiopetuksessa olevilla oppilailla on siis mahdollisuus saada todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta, perusopetuksen osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä ja/tai perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. Suorittamismahdollisuus on pääsääntöisesti kevätlukukausien aikana ja siitä sovitaan suoraan ko. koulun kanssa.

Perusopetuksen valmistavan opetuksen oppilaat voivat suorittaa perusopetuksen valmistavan opetuksen aikana perusopetuksen oppiaineen oppimääriä ja saada näin todistuksen/todistuksia perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta.

Tutkinnon suorittamisen tarkemmat tiedot ja ajankohdat määritellään tarkemmin koulu- ja oppilaitoskohtaisesti.

Paikallisesti päätettävät asiat

ePerusteet