Muu vieras kieli, A-oppimäärä

Opetussuunnitelman perusteet

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja tai osoittaa informaalin oppimisen kautta hankittua osaamista. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää vieraan kielen A-oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.

Tavoitteet

Tavoite Arvioinnin kohde Hyvä osaaminen
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
Paikallinen tarkennus
SEUTUKUNNALLINEN TARKENNUS Tutustutaan alueeseen, jossa venäjän kieltä käytetään.
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen aseman ja merkityksen hahmottaminen Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Paikallinen tarkennus
SEUTUKUNNALLINEN TARKENNUS Opetellaan kyrilliset aakkoset käyttäen sellaista sanastoa, joka on oppilaan aiemman tietämyksen pohjalta helposti arvattavissa. Opetellaan oikea ääntäminen ja sanojen painotus.
Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.
T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa Kohdekielisen aineiston löytäminen Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä tai kuulla.
Kielenopiskelutaidot
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen.
T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
Paikallinen tarkennus
SEUTUKUNNALLINEN TARKENNUS Harjoitellaan opiskelutaitoja ja opitaan tekemään työtä säännöllisesti ja huolellisesti. Ymmärretään tehtävien tekemisen ja läksyjen lukemisen merkitys oman kielitaidon kehittymiselle. Opitaan käyttämään erilaisia tiedonlähteitä.
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja opiskelutottumusten löytäminen Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.
T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä Viestintästrategioiden käyttö Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein.
T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan
Paikallinen tarkennus
SEUTUKUNNALLINEN TARKENNUS Harjoitellaan erityisesti kohteliasta kielenkäyttöä ja opiskellaan yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja.
Viestinnän kulttuurinen sopivuus Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Paikallinen tarkennus
SEUTUKUNNALLINEN TARKENNUS Painetun ja digitaalisen materiaalin lisäksi hyödynnetään autenttista materiaalia, mm. verkossa olevaa aineistoa.
Tekstien tulkintataidot Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Paikallinen tarkennus
SEUTUKUNNALLINEN TARKENNUS Opiskellaan konkreettista arkipäivän elämässä tarvittavaa sanastoa kuten perheenjäseniä, ruokia ja juomia, eläimiä, lukusanoja, värejä ja viikonpäiviä. Keskeisiä rakenteita ja sisältöjä ovat substantiivien suvut, substantiivien prepositionaalin muodostamisen peruspiirteet, muutamiin tavallisimpiin verbien preesens- ja preteritimuotoihin tutustuminen ja persoonapronominit. Harjoitellaan kysymyssanoja sekä tutustutaan alustavasti adjektiivien taivutukseen eri suvuissa.
Tekstien tuottamistaidot Taitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin suppean perussanaston ja muutaman tilannesidonnaisen ilmauksen sekä peruskieliopin aineksia.

Sisällöt

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Opetussuunnitelman perusteet

Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Paikallinen opetussuunnitelma

SEUTUKUNNALLINEN TARKENNUS

Tutustutaan alueeseen, jossa venäjän kieltä käytetään. Opetellaan kyrilliset aakkoset käyttäen sellaista sanastoa, joka on oppilaan aiemman tietämyksen pohjalta helposti arvattavissa. Opetellaan oikea ääntäminen ja sanojen painotus.

S2 Kielenopiskelutaidot

Opetussuunnitelman perusteet

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Paikallinen opetussuunnitelma

SEUTUKUNNALLINEN TARKENNUS

Harjoitellaan opiskelutaitoja ja opitaan tekemään työtä säännöllisesti ja huolellisesti. Ymmärretään tehtävien tekemisen ja läksyjen lukemisen merkitys oman kielitaidon kehittymiselle. Opitaan käyttämään erilaisia tiedonlähteitä.

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

Opetussuunnitelman perusteet

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Paikallinen opetussuunnitelma

SEUTUKUNNALLINEN TARKENNUS

Harjoitellaan erityisesti kohteliasta kielenkäyttöä ja opiskellaan yleisimpiä kohteliaisuusfraaseja. Painetun ja digitaalisen materiaalin lisäksi hyödynnetään autenttista materiaalia, mm. verkossa olevaa aineistoa. Opiskellaan konkreettista arkipäivän elämässä tarvittavaa sanastoa kuten tervehtimistä, perheenjäseniä, ruokia ja juomia, eläimiä, lukusanoja, värejä ja viikonpäiviä. Keskeisiä rakenteita ja sisältöjä ovat substantiivien suvut, substantiivien prepositionaalin muodostamisen peruspiirteet, tavallisimpien verbien preesens- ja preteritimuotoihin tutustuminen ja persoonapronominit. Harjoitellaan kysymyssanoja sekä tutustutaan alustavasti adjektiivien taivutukseen eri suvuissa.

ePerusteet