Kuvataide

Opetussuunnitelman perusteet

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä.

Tavoitteet

Tavoite Arvioinnin kohde Hyvä osaaminen
Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen
Paikallinen tarkennus
Oppilas havainnoi moniaistisesti taidetta ja ympäristöä erilaisin kuvallisin välinein
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminen Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä kuvallisia välineitä
T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Paikallinen tarkennus
Oppilas sanallistaa havaintojaan ja ajatuksiaan visuaalisesta kulttuurista
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti
T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee havaintojensa ja ajatustensa ilmaisemista kuvallisesti. Oppilas syventää kuvallista tietoa muilla tiedon muodoilla
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen ilmaiseminen Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja
Kuvallinen tuottaminen
T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan
Paikallinen tarkennus
Oppilas monipuolistaa erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisukeinojen käyttöä sekä harjaannuttaa kuvan tekemisen taitojaan
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan
T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
Paikallinen tarkennus
Oppilas asettaa tavoitteita ja harjoittelee kuvallisten taitojen kehittämistä yksin ja ryhmässä
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Paikallinen tarkennus
Oppilas harjoittelee kuvien tarkastelua eri lähtökohdista eri yhteyksissä. Harjoittelee tunnistamaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Kuvien tarkastelu Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Paikallinen tarkennus
Oppilas syventää ohjatusti ymmärrystään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Arvojen tarkasteleminen Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

Opetussuunnitelman perusteet

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

Paikallinen opetussuunnitelma

Omia kuvakulttuureja (esim. visuaalinen ympäristö: esim. oma huone, luonto, esinekulttuuri, arkkitehtuuri Ympäristön kuvat: graffiti, mainokset, muoti Alakulttuurit: harrastukset, musiikki, pelien kuvat Some: appsit, pelit, youtube-videot, selfiet) käytetään kuvallisen ilmaisun lähtökohtana. Opetuksen sisällöksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureita. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

Opetussuunnitelman perusteet

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Paikallinen opetussuunnitelma

Ympäristön kuvakulttuuria käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksen sisällöt valitaan rakennetuista ympäristöistä (esim. paikallinen, arkkitehtuuri, kylä/kaupunkikuva, ympäristötaide), luonnon ympäristöistä (esim. kulttuuriympäristö, viljelyt, metsät) esineistä, (esim. muotoilu,merkitys, kierrätys, historia) mediakulttuureista (esim. valokuva, mainoskuva, sarjakuva, animaatio) ja virtuaalimaailmoista (esim. koodaus, pelit, verkkoympäristöt, sos.media).

S3 Taiteen maailmat:

Opetussuunnitelman perusteet

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Paikallinen opetussuunnitelma

S3 Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia,aihepiirejä ja ilmiöitä. Opetukseen valitaan eri aikoin ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta. Oppilaat perehtyvät taiteen eri lajeihin ja toimintatapoihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

ePerusteet