Musiikki

Opetussuunnitelman perusteet

Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen.

Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä.

Tavoitteet

Tavoite Arvioinnin kohde Hyvä osaaminen
Osallisuus
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään Musiikilliset yhteistyötaidot Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa.
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta.
T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen Musiikkiliikunta Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.
T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä Musiikin kuuntelu Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja esittää näkemyksiään kuulemastaan.
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.

Sisällöt

S1 Miten musiikissa toimitaan

Opetussuunnitelman perusteet

Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

Paikallinen opetussuunnitelma

 • Lauletaan, soitetaan, liikutaan ja kuunnellaan yhdessä.

 • Harjoitellaan keho- ja rytmisoittimien soittamista.

 • Tutustutaan melodia- ja sointusoittimiin.

 • Rohkaistaan luovaan ilmaisuun.

 • Ohjeistetaan turvalliseen ja asialliseen äänenkäyttöön.

S2 Mistä musiikki muodostuu

Opetussuunnitelman perusteet

Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin.

Paikallinen opetussuunnitelma

 • Tutustutaan musiikin käsitteisiin melodia, rytmi, sointiväri, dynamiikka, harmonia ja muoto

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa

Opetussuunnitelman perusteet

Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.

Paikallinen opetussuunnitelma

 • Jaetaan omia musiikkikokemuksia.

 • Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan musiikkitapahtumiin.

S4 Ohjelmisto

Opetussuunnitelman perusteet

Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon.

Paikallinen opetussuunnitelma

 • Lauletaan, soitetaan ja kuunnellaan monipuolista musiikkia.

  • mm. lastenmusiikki, eri kulttuurien musiikki, taidemusiikki, populaarimusiikki ja kansanmusiikki

 • Tehdään omia musiikillisia tuotoksia.

  • esim. sävellykset, äänimaisemat ja sanoitukset

ePerusteet